Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia » opracowanie graficzne, skład i wydruk 4 publikacji wraz nagraniem .... Wersja do druku

opracowanie graficzne, skład i wydruk 4 publikacji wraz nagraniem i powieleniem na płytach CD na potrzeby projektu "Regionalny system informacji .................

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Al. Kombatantów 2

59-800 Lubań

 

 

Znak sprawy: PCE/341/9/REGSI/2017                                               Lubań dnia 12.07.2017 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa / Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie graficzne, skład i wydruk 4 publikacji wraz nagraniem
i powieleniem na płytach CD na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

I opis przedmiotu zamówienia:

opracowanie graficzne, skład i wydruk 4 publikacji wraz nagraniem i powieleniem tychże publikacji w wersji elektronicznej, w formacie PDF na płytach CD, na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”:

1.     Przewodnika metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno- zawodowych zasadniczej szkoły zawodowej

2.     Przewodnika metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno- zawodowych technikum

3.     Scenariusze zajęć edukacyjno - zawodowych do pracy z uczniami technikum

4.      Scenariusze zajęć edukacyjno - zawodowych do pracy z uczniami zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Grafika to m. in. tekst, wzory, zdjęcia, tabele, wykresy, elementy graficzne.

 

Termin wykonania zamówienia do 18 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Opis publikacji:

 

1.     Przewodnik  metodyczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych  i doradców edukacyjno- zawodowych zasadniczej szkoły zawodowej

 

-  okładka: 2 strony, pełen kolor (CMYK), kreda 250 gr/m2, laminowana – folia mat,

- środek: pełen kolor (CMYK), papier biały, kredowy, matowy 120-130 gr/m2,

- format B 5, pion,

- kieszeń na płytę CD w tylnej okładce

- płyta CD z nagraną wersją elektroniczną w formacie PDF

- nakład: 200 sztuk,

- ilość stron: do 60,

 - zszycie: zszywki płaskie

- wydruk: dwustronny

- numery stron - prawy dolny róg

- grafika: do 5 elementów na stronie (umieszczenie już opracowanych i zamieszonych                      w publikacjach wykresów zestawień tabelarycznych itp.)

 

2.     Przewodnik  metodyczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych  i doradców edukacyjno- zawodowych technikum

 

-  okładka: 2 strony, pełen kolor (CMYK), kreda 250 gr/m2, laminowana – folia mat,

- środek: pełen kolor (CMYK), papier biały, kredowy, matowy 120-130 gr/m2,

- format B 5, pion,

- kieszeń na płytę CD w tylnej okładce

- płyta CD z nagraną wersją elektroniczną w formacie PDF

- nakład: 200 sztuk,

- ilość stron: do 60,

 - zszycie: zszywki płaskie

- wydruk: dwustronny

- numery stron - prawy dolny róg

- grafika: do 5 elementów na stronie (umieszczenie już opracowanych i zamieszonych                      w publikacjach wykresów zestawień tabelarycznych itp.)

 

3.     Scenariusze zajęć edukacyjno - zawodowych do pracy z uczniami technikum

 

-  okładka: 2 strony, pełen kolor (CMYK), kreda 250 gr/m2, laminowana – folia mat,

- środek: pełen kolor (CMYK), papier biały, kredowy, matowy 120-130 gr/m2,

- format B 5, pion,

- kieszeń na płytę CD w tylnej okładce

- płyta CD z nagraną wersją elektroniczną w formacie PDF

- nakład: 200 sztuk,

- ilość stron: do 60,

 - zszycie: zszywki płaskie

- wydruk: dwustronny

- numery stron - prawy dolny róg

- grafika: do 5 elementów na stronie (umieszczenie już opracowanych i zamieszonych                      w publikacjach wykresów zestawień tabelarycznych itp.)

 

4.     Scenariusze zajęć edukacyjno - zawodowych do pracy z uczniami zasadniczej szkoły zawodowej.

 

-  okładka: 2 strony, pełen kolor (CMYK), kreda 250 gr/m2, laminowana – folia mat,

- środek: pełen kolor (CMYK), papier biały, kredowy, matowy 120-130 gr/m2,

- format B 5, pion,

- kieszeń na płytę CD w tylnej okładce

- płyta CD z nagraną wersją elektroniczną w formacie PDF

- nakład: 200 sztuk,

- ilość stron: do 60,

 - zszycie: zszywki płaskie

- wydruk: dwustronny

- numery stron - prawy dolny róg

- grafika: do 5 elementów na stronie (umieszczenie już opracowanych i zamieszonych                      w publikacjach wykresów zestawień tabelarycznych itp.)

 

Razem: 800 sztuk publikacji.

 

Opis płyty CD:

 

OPAKOWANIE PAKIETU (w jednym pakiecie znajdują się: 2 przewodniki i 2 scenariusze wraz z dołączonymi płytami CD) - szt. 200:

teczka konferencyjna A4, zamykana na napy lub rzepy. Tektura wysokiej jakości- 2,7 mm grubości, rączka plastikowa, okleina zewnętrzna: druk offsetowy w pełnym kolorze, laminowana folią MAT + lakier UV, wyklejka: papier kreda laminowany folia matową, grzbiet 5-7 cm. Teczka winna zawierać loga i nazwę projektu, jak w materiałach do wydruku. Druga strona teczki: zdjęcie budynku PCE, dane teleadresowe.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wydrukowanych pozycji (1-4) w pakietach (200 pakietów) do siedziby Zamawiającego - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu,                            Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań.

 

 Dodatkowe warunki dotyczące usługi:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością,

- Zamawiający przekaże materiały Wykonawcy w formie elektronicznej po podpisaniu umowy,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno-wydawniczymi,
a w szczególności nad opracowaniem graficznym, przygotowaniem materiałów do druku
i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub
w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji zamówienia,

- Po przekazaniu przez Wykonawcę projektów przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo do zgłoszenia, w terminie 5 dni roboczych, zastrzeżeń i uwag, które Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych uwzględnić, dokonując odpowiednich poprawek
i przesłania poprawionego
projektu Zamawiającemu. W terminie 14 dni od dnia ostatecznej akceptacji Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF wszystkich publikacji, odpowiednio przygotowaną do zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów muszą być zgodne z opisem Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Podręcznik ten jest dostępny na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz na stronie www.rpo.dolnyslask.pl   oraz Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra rozwoju i Finansów.

 

- przy odbiorze uczestniczyć będzie pracownik wykonawcy (lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę) oraz pracownik zamawiającego w celu stwierdzenia zgodności bądź niezgodności z zaakceptowanym przez zamawiającego projektem. Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, a jego kopię podpisaną przez pracownika wykonawcy i zamawiającego, wykonawca prześle do siedziby zamawiającego wraz z fakturą VAT za dostarczone pozycje.

- Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi od wszystkich tekstów zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz elementów graficznych (zdjęć, rysunków, grafik) przechodzą na Zamawiającego w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

 

 

II Przygotowanie oferty

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na Formularzu oferty w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7 do dnia  20.07.2017 r.  do godz. 15:00, tel/fax 756455340 , email sekretariatpce@interia.pl

W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

 

III Kontrakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Monika Bernacka tel. 756455340

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca posiada doświadczenie w zamówieniach dotyczących opracowań graficznych, składu i wydruku w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu, np.: referencje.

V. Kryteria wyboru

Cena – 100 %

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:                                           

 

Sprawę prowadzi: Monika Bernacka tel. 756455340

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: opracowanie graficzne skład i wydruk 4 publikacji wraz nagraniem i powieleniem na płytach CD/DVD na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

III. Nazwa i adres WYKONAWCY

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 (pieczęć wykonawcy)           

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: .

słownie netto:

cenę brutto: .

słownie brutto: .

podatek VAT:

słownie podatek VAT:

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

            a) termin wykonania zamówienia: 18 sierpnia 2017 r.

            b) warunki płatności:  21 dni od daty dostarczenia faktury

            c) okres gwarancji:

            d) realizacja zadania nastąpi w formie:  umowy/zlecenia/zamówienia

3. Oświadczam, że:

  • Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
  • Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
  • W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do składania ofert, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 

  1. ………………………………
  2. ………………………………
  3. ……………………………...

 

*) niepotrzebne skreślić

 

 

………………………dn. …………                    ………………………………………………

                                                                            podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy

 

Załączone dokumenty
  Scenariusze Szkoła Zawodowa (2.4MB) pobierz    
  Scenariusze Technikum (1.4MB) pobierz    
  Przewodnik metodyczny T (949.2kB) pobierz    
  Przewodnik metodyczny ZAW (1.3MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-07-12 13:43:51, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:43:57, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-07-12 13:44:54, Ostatnia zmiana: 2017-07-12 13:48:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 274