Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia » dot. wykonania 90 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego Wersja do druku

dot. wykonania 90 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców edukacyjno-zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w czasie 6 spotkań Regionalnej sieci wsparcia i wymiany ............

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU - dotyczy wydłużenia terminu składania ofert

 

II. Przygotowanie oferty

Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na Formularzu oferty w siedzibie

zamawiającego Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, pokój nr 7 do dnia 03.03.2017 r. do godz. 14:00, tel/fax 756455340 ,

email sekretariatpce@interia.pl.

W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

 

 

 

Znak sprawy: PCE/341/3/REGSI/2017                                 Lubań dnia 16.02.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu zaprasza Państwa / Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

dotyczącym wykonania 90 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców edukacyjno-zawodowych

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w czasie 6 spotkań Regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń organizowanych

w ramach projektu "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego

(REGSI)",                      w terminach zgodnych z harmonogramem spotkań sieci, wg wskazanych modułów tematycznych. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu 90 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

doradców zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w czasie 6 spotkań Regionalnej sieci wsparcia i wymiany

doświadczeń organizowanych w ramach projektu "Regionalny system informacji edukacyjno - zawodowej południowo-zachodniego

regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) w terminach zgodnych z harmonogramem spotkań sieci, wg wskazanych modułów tematycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania usługi  - od 16.03.2017 r. do 15.06.2018 r.

Usługa będzie realizowana w formie umowy.

Koszt usługi obejmuje 90 godzin dydaktycznych realizowanych podczas sześciu 2-dniowych spotkań nauczycieli w ramach Regionalnej sieci wsparcia

i wymiany doświadczeń w projekcie REGSI (1 sesja szkoleniowa/spotkanie obejmuje 15 godz. dydaktycznych) wraz z kosztami

przejazdu wykładowcy-trenera i opracowaniem szczegółowego programu szkolenia, materiałów szkoleniowych w

formie do wydruku (scenariusze/ konspekty zajęć, materiały metodyczne tj. scenariusze ćwiczeń, prezentacja

multimedialna, case study itp., materiały metodyczne dla uczestników itp.)

  

Harmonogram spotkań Regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń w projekcie REGSI:

-        od 16.03.2017 do 17.03.2017 (czwartek, piątek)

-        od 15.05.2017 do 16.05.2017 (poniedziałek, wtorek)

-        od 09.11.2017 do 10.11.2017 (czwartek, piątek)

-        od 08.02.2018 do 09.02.2018 (czwartek, piątek)

-        od 15.04.2018 do 16.04.2018 (poniedziałek, wtorek)

-        od 14.06.2018 do 15.06.2018 (czwartek, piątek)

Miejsce spotkań Regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń w projekcie REGSI:

Hotel Arkadia

ul. Gliwicka 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

59-220 Legnica

Zakres 90 godzin zajęć dydaktycznych w ramach Regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń w projekcie

REGSI obejmował będzie sześć modułów tematycznych:

Moduł I: (16.03.2017  - 17.03.2017; 15 godz.)

.        Dualny system kształcenia,

.        Powołanie II stopniowej szkoły branżowej

.        Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

.        Korpus Fachowców i specjalny Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej

Moduł II :  (15.05.2017 - 16.05.2017; 15 godz.)

.        Doradztwo w podstawie programowej na każdym etapie edukacji;

.        Zmiany w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

.        Pracodawcy w procesie kształcenia i egzaminowania,

Moduł III : (09.11.2017 - 10.11.2017; 15 godz.)

.        Dokumenty aplikacyjne dopasowane do wymagań docelowego stanowiska, profil na portalu zawodowym,

 wirtualne CV, autoprezentacja, jak dotrzeć do pracodawców i headhunterów)

.        Strategia poszukiwania pracy (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, jak skutecznie szukać pracy,

skuteczne metody poszukiwania pracy i budowania swojego wizerunku na rynku pracy, kompetencje interpersonalne)

Moduł IV : (08.02.2018 - 09.02.2018; 15 godz.)

.        Badania predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia

.        Diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych uczniów

.        Doradztwo zawodowe dla uczniów o SPE

.        e-doradztwo

Moduł V : (15.04.2018 - 16.04.2018; 15 godz.)

.        Podstawy zakładania własnego przedsiębiorstwa

Moduł VI: (14.06.2018 - 15.06.2018; 15 godz.)

.        Regulacje prawne - podstawy Prawa Pracy i przepisy związane z zatrudnieniem

Szczegółowe informacje  dla Wykonawcy:

1.    Przeprowadzenie 90 godzin zajęć dydaktycznych w ramach spotkań Regionalnej sieci wsparcia i wymiany

doświadczeń organizowanych w ramach projektu REGSI dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego

z powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego dla grupy 20 osób.

2.    Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla 20 uczestników sieci wsparcia w formie do wydruku.

3.    Przedstawienie programu zajęć dydaktycznych zgodnie z w/w tematyką modułów. Stosunek praktyki do teorii - minimum

70% do 30%, nauka oparta na doświadczeniu.

4.    Wskazanie nazwisk osób, które będą wykonywać zamówienie. Wskazane osoby winny posiadać formalnie potwierdzone

kwalifikacje trenera/ coacha/ edukatora oraz posiadać udokumentowane  doświadczenie w obszarze realizacji szkoleń/ działań

doradczo - edukacyjnych/ sesji coachingowych lub współpracy z sektorem oświaty.

5.    Wypełnianie z należytą starannością dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć dydaktycznych podczas spotkań

Regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń w projekcie REGSI tj. dziennika zajęć - w dniu realizacji modułu.

6.    Wystawienie uczestnikom Certyfikatu ukończenia formy doskonalenia na zakończenie cyklu spotkań Regionalnej sieci.

Po podpisaniu umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych.

Zamawiający wymaga, by zajęcia dydaktyczne odbywały się zgodnie ze szczegółowym opisem programów poszczególnych

modułów tematycznych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

                           

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia w biurze projektu (siedziba Zamawiającego) w formie elektronicznej w

terminie na 7 dni przed datą realizacji zajęć dydaktycznych  następujących dokumentów:

- szczegółowego programu zajęć dydaktycznych w ramach modułu,

- scenariuszy (konspektów) zajęć,

- innych materiałów metodycznych: scenariuszy ćwiczeń, prezentacji multimedialnych itp.,

- zbioru materiałów do wydruku dla uczestników niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć           

  dydaktycznych,

- materiałów dla uczestników.

Zamawiający prowadzić będzie bieżący monitoring jakości realizowanych zajęć dydaktycznych i dokonywać oceny

po każdym module tematycznym na podstawie opracowanej przez siebie ankiety ewaluacyjnej. W przypadku otrzymania

przez Wykonawcę/ osoby wskazane do realizacji poszczególnych modułów tematycznych negatywnej oceny wystawionej

przez minimum 50% uczestników, umowa może zostać rozwiązana.

Zamawiający zapewnia pobyt 1 trenerowi w hotelu (noclegi z wyżywieniem).

Dopuszcza się zmianę terminów wskazanych w pkt I oraz zmianę ilości uczestników zajęć dydaktycznych  po wcześniejszym

uzgodnieniu w terminie 7 dni przed datą szkolenia.

Po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych w ramach pojedynczego spotkania Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę

w terminie 7 dni od daty wykonania usługi (terminu każdego spotkania). Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia

poprawnie wystawionej faktury.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

II. Przygotowanie oferty

Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na Formularzu oferty w siedzibie

zamawiającego Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu                 

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, pokój nr 7 do dnia 24.02.2017 r. do godz. 14:00, tel/fax 756455340 ,

email sekretariatpce@interia.pl.

W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

III. Kontrakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Monika Bernacka tel. 756455340

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:

- prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (minimum trzema), spełniającymi poniższe wymagania:

a) min. wykształcenie wyższe II stopnia;

b)dziedzina/specjalność zgodna z tematem każdego z modułów szkoleniowych  (tj. pracownik naukowy, ekspert w tematyce szkolenia);

c) doświadczenie w realizacji minimum 3 form doskonalenia nauczycieli w zakresie tematycznym zbliżonym do zakresu wskazanego

w opisie przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 15 godzin/ forma.

Wykonawcy zobowiązani są do wykazania w okresie ostatnich trzech lat wykonania co najmniej 5 form doskonalenia nauczycieli w

obszarze doradztwa edukacyjno - zawodowego w wymiarze minimum 15 godzin dydaktycznych każda, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania                  

       i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  o złożone przez Wykonawcę:

a) wykaz wykonanych głównych usług polegających na doskonaleniu nauczycieli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, sporządzony przez

Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do Formularza ofertowego,

Osoby, które będą wykonywały zamówienie na rzecz Wykonawcy zobowiązane są do wykazania 3 form doskonalenia w zakresie

doradztwa edukacyjno - zawodowego w ilości min. 15 godzin dyd. każda.

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony przez Wykonawcę

wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia firmy oraz wskazanych trenerów i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o

podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie (zał. nr 3 do formularza ofertowego).

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.

V. Kryteria wyboru

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i przypisanymi im wagami procentowymi:

                cena oferty                                    -    80%

                doświadczenie i zasoby kadrowe  -   20%

2. W kryterium cena oferty - oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem według zasady minimalizacji :

                cena oferty najniższej

                           cena oferty badanej              x 80 pkt

3. W kryterium doświadczenie i zasoby kadrowe ilość punktów zostanie przyznana dla podkryterium doświadczenie

i podkryterium zasoby kadrowe.

Dla podkryterium doświadczenie na podstawie ilości szkoleń przeprowadzonych przez osobę, która będzie

wykonywać zamówienie oraz dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających, że szkolenia te zostały

wykonane należycie (np. referencje). Przy dokonywaniu oceny w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod

uwagę liczbę szkoleń grupowych min. 15 osobowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Punkty  zostaną przyznane w skali od 0-10 pkt według następujących zasad:

Oferty, w których wykazano 5 form doskonalenia w zakresie zbliżonym do zakresu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia - 0 pkt

Oferty, w których wykazano 6 i więcej  formy doskonalenia w zakresie zbliżonym do zakresu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia - 10 pkt.

Dla podkryterium zasoby kadrowe na podstawie ilości osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Punkty  zostaną przyznane w skali od 0-10 pkt według następujących zasad:

- oferta, w której Wykonawca zaproponował  trzy osoby do realizacji zamówienia otrzyma 0 pkt,

oferta, w której Wykonawca zaproponował 4 i więcej osób spełniających wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia otrzyma 5 pkt.

- oferta, w której Wykonawca zaproponował  min. 3 osoby mogące zastąpić kadrę wskazaną w zał. nr 3

(Wykaz osób, które mogą zastępować osoby wskazane w załączniku nr 3 do wykonywania zamówienia) otrzyma 5 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie z określonymi

kryteriami oceny ofert. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

 

Załączone dokumenty
  zapytanie ofertowe (2MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-02-16 14:34:28, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:34:45, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-02-16 14:37:27, Ostatnia zmiana: 2017-03-29 14:30:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 442