Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia » dot. usługi szkoleniowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia zajęć Wersja do druku

dot. usługi szkoleniowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia coachingowego organizowane w ramach projektu "Regionalny system informacji edukacyjno - zawodowej.......

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Al. Kombatantów 2

59-800 Lubań

 

 

Znak sprawy: PCE/341/1/REGSI/2017                                 Lubań dnia 18 stycznia 2017 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa / Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: usługę szkoleniową dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia coachingowego organizowane w ramach projektu „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dotycząca przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia coachingowego organizowanego w ramach projektu „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin wykonania usługi  – od 10.02.2017 r. do 11.03.2018 r.

 

Usługa będzie realizowana w formie umowy zlecenia.

Koszt usługi obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych podczas ośmiu 3-dniowych spotkań (1 szkolenie 20 godz. dydaktycznych piątek-sobota-niedziela) wraz z kosztami przejazdu wykładowcy-trenera i opracowaniem materiałów szkoleniowych w formie do wydruku.

  

   Terminy szkoleń:

 

-        od 10.02.2017 do 12.02.2017

-        od 07.04.2017 do 09.04.2017

-        od 16.06.2017 do 18.06.2017

-        od 01.09.2017 do 03.09.2017

-        od 06.10.2017 do 08.10.2017

-        od 08.12.2017 do 10.12.2017

-        od 12.01.2018 do 14.01.2018

-        od 09.03.2018 do 11.03.2018

 

Miejsce szkolenia:

 

Hotel Arkadia

ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

Zakres szkolenia będzie obejmował osiem modułów:

 

Moduł I : Trening integracyjny. Elementy rozwojowego treningu kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych

Moduł II : Podstawy teoretyczne coachingu i ramy coachingu w edukacji i doradztwie zawodowym

Moduł III : Trening kompetencji nauczyciela - coacha

Moduł IV : Coaching w praktyce: trening umiejętności

Moduł V: Coaching w praktyce: trening umiejętności

Moduł VI: Coaching w praktyce: trening umiejętności z elementami superwizji

Moduł VII: Coaching w doradztwie zawodowym i wspieraniu w kreowaniu ścieżki zawodowej– kompetencje i narzędzia

Moduł VIII: Coaching jako wsparcie ucznia i nauczyciela. Przygotowanie i realizacja zajęć wykorzystujących elementy coachingu i nauki przez doświadczanie. 

 

Szczegółowe informacje  dla Wykonawcy:

 

1.    Przeprowadzenie ośmiu szkoleń couachingowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego dla grupy 20 osób.

2.    Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia w formie do wydruku.

3.    Przedstawienie programu szkolenia zgodnie z w/w tematyką modułów. Stosunek praktyki do teorii – 70% do 30%, nauka oparta na doświadczeniu.

4.    Wskazanie nazwiska trenerów-osób, które będą wykonywać zamówienie. Trenerzy doświadczeni coachowie/trenerzy coachingu, posiadający  doświadczenie w pracy lub współpracy z sektorem oświaty.

5.    Wystawienie uczestnikom Certyfikatu nabycia kompetencji coacha w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

Po podpisaniu umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowy harmonogram zajęć.

Zamawiający wymaga, by szkolenia odbywały się zgodnie z opisem programów szkoleń zaakceptowanych  przez Zamawiającego.

                           

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia w biurze projektu (siedziba Zamawiającego) w formie elektronicznej w terminie na 7 dni przed realizacją szkolenia  następujących dokumentów:

- programu szkolenia w ramach modułu,

- scenariuszy (konspektów) zajęć,

- innych materiałów metodycznych: scenariuszy ćwiczeń, prezentacji multimedialnych itp.,

- materiałów do wydruku dla uczestników.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia ze szczególną starannością, w dniu realizacji szkolenia, dokumentacji potwierdzającej realizację danego szkolenia tj. dziennika szkolenia.

 

Zamawiający zapewnia pobyt 1 trenerowi w hotelu (noclegi z wyżywieniem).

 

Dopuszcza się zmianę terminów wskazanych w pkt I oraz zmianę ilości uczestników szkoleń po wcześniejszym uzgodnieniu w terminie 14 dni od daty szkolenia.

Po zrealizowaniu  każdego spotkania Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni od daty wykonania usługi (terminu każdego spotkania). Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

 

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

II. Przygotowanie oferty

Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na Formularzu oferty w siedzibie zamawiającego Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu                  Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, pokój nr 7 do dnia 26.01.2017 r.do godz. 14:00, tel/fax 756455340 , email sekretariatpce@interia.pl.

W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

 

III. Kontrakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Monika Bernacka tel. 756455340

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:

 

- prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (minimum jedną osobą), spełniającymi poniższe wymagania:

 

a) min. wykształcenie wyższe II stopnia;

b)dziedzina/specjalność zgodna z tematem (tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia/socjologia/pedagogika/doradztwo zawodowe);

c) doświadczenie w realizacji minimum 3 form szkolenia nauczycieli w zakresie coachingu.

 

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia firmy oraz wskazanych trenerów i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie.

 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.

 

V. Kryteria wyboru

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i przypisanymi im wagami procentowymi:

                cena oferty                                        80%

                doświadczenie i zasoby kadrowe     20%

 

2. W kryterium cena oferty - oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem według zasady minimalizacji :

                cena oferty najniższej

                           cena oferty badanej              x 80 pkt

 

3. W kryterium doświadczenie i zasoby kadrowe ilość punktów zostanie przyznana dla podkryterium doświadczenie i podkryterium zasoby kadrowe.

 

Dla podkryterium doświadczenie na podstawie ilości szkoleń przeprowadzonych przez osobę, która będzie wykonywać zamówienie oraz dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających, że szkolenia te zostały wykonane należycie (np. referencje). Przy dokonywaniu oceny w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę szkoleń grupowych min. 15 osobowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Punkty  zostaną przyznane w skali od 0-10 pkt według następujących zasad:

Oferty, w których wykazano 3 formy doskonalenia w zakresie coachingu – 0 pkt

Oferty, w których wykazano 4 formy doskonalenia w zakresie coachingu – 5 pkt

Oferty, w których wykazano 5 i więcej form doskonalenia w zakresie coachingu – 10 pkt

 

Dla podkryterium zasoby kadrowe na podstawie ilości osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Punkty  zostaną przyznane w skali od 0-10 pkt według następujących zasad:

oferta, w której Wykonawca zaproponował tylko jedną osobę do realizacji zamówienia otrzyma 0 pkt

Oferta, w której Wykonawca zaproponował 1 dodatkową osobę na zastępstwo, spełniającą wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia otrzyma 10 pkt.

 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

 

Załączone dokumenty
  zapytanie szkolenie coauching (1.9MB) pobierz    

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-01-18 12:33:02, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-01-18 12:33:20, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-01-18 12:37:09, Ostatnia zmiana: 2017-03-29 14:29:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 372