Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia » zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dziec Wersja do druku

zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego"


Ogłoszenie nr 502080-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu: zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, krajowy numer identyfikacyjny 23091344900000, ul. Al. Kombatantów  2 , 59830   Lubań, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 455 340, e-mail sekretariatpce@interia.pl, faks 756 455 340.
Adres strony internetowej (URL): www.pceluban.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pceluban.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Ofertę nalezy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu Adres:Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego
Numer referencyjny: PCE.341.1.PRACOWNIE.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Powiatu Lubańskiego. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na jedną, dwie lub więcej części). Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia 12 specjalistycznych pracowni dla dwóch placówek Powiatu Lubańskiego tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Lubaniu i Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Szczegółowe opisy pracowni znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ Część 1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Część 2. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sali doświadczania świata dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Część 3. Zakup i dostawa wyposażenia pracownia terapii integracji sensorycznej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Część 4. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni logopedycznej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Część 5. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni cyfrowej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Część 6. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni rekreacyjno-rehabilitacyjnej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Cześć 7. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni „cztery pory roku” dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Część 8. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni arteterapii dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Cześć 9. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla dzieci autystycznych dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU Część 10. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni wsparcia psychologicznego – sala doświadczeń z możliwością diagnozy wychowanków dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku Część 11. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni geograficznej dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku Część 12. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznej dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia – klauzule społeczne. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przynajmniej jednej osoby w firmie przez wykonawcę lub podwykonawcę. Za wyjątkiem Wykonawcy, który: prowadzi samodzielnie jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższego wymagania oraz sankcje z tytułu niespełnienia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ – ogólne warunki umowy. UWAGA: Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie pomocy dydaktycznych stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w opisie załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Warunki dotyczące dostawy: Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony, wolny od wad technicznych, dobrej jakości. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie na własny koszt oraz zapewnić wniesienie do odpowiedniej pracowni do szkoły, w której znajduje się pracownia i zainstalować lub zamontować zgodnie z jego charakterem i właściwością. Przy odbiorze dostawy uczestniczyć będzie pracownik Wykonawcy (lub inna osoba wskazana przez wykonawcę) oraz przedstawiciel Zamawiającego w celu stwierdzenia zgodności bądź niezgodności wyposażenia z opisem przedmiotu zamówienia. Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, a jego kopię podpisaną przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, Wykonawca prześle do siedziby zamawiającego wraz z fakturą VAT za dostarczony towar. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancje, licencje i inne dokumenty i elementy wyposażenia wynikające z właściwości danego przedmiotu zamówienia (np. komplety kluczy do mebli). Miejsce dostawy pomocy dydaktycznych: dla części od 1 – 9: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy: ul. Kopernika 1, 59-800 Lubań; dla części od 10-12: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku: Włosień 104, 58-816 Platerówka. 4. Warunki dotyczące gwarancji dla poszczególnych rodzajów wyposażenia zostały określone w załącznikach 2 do SIWZ. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne zostaną przekazane wraz z protokołem zdawczo –odbiorczym przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia bez uwag. 5. Sprzęt i pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane przez uczniów z rożnymi rodzajami niepełnosprawności i w związku z tym muszą być dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30236000-2
32000000-3
38650000-6
39160000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1 Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. 3 Pełnomocnictwo - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, 4 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: PRACOWNIA PRZYRODNICZA DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa sprzętu Szczegółowy opis przedmiotu Ilość 1. Lupa Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne ( baterie alkaiczne w zestawie) 4 szt. 2. Lornetka Obudowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. 1 szt. 3. Taśma miernicza Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m 4 szt. 4. Stoper Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy (baterie alkaiczne w zestawie) 4 szt. 5. Termometr zaokienny Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. 1 szt. 6. Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii Waga elektroniczna z maksymalnym obciążeniem 2000g. Dokładność odczytu 1 g. Wyświetlacz cyfrowy. Zasilana bateryjnie (baterie w zestawie). 1 szt. 7. Kompas Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm 1 szt. 8. Zestaw pałeczek do elektryzowania Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm 1 kpl. 9. Zestaw magnesów sztabkowych W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm. 1 kpl. 10.. Latarka z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1mW (klasa bezpieczeństwa II) zasilanie bateryjne ( baterie alkaiczne w zestawie) 4 szt. 11. Stetoskop Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. 1 szt. 12. Ciśnieniomierz CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY NARAMIENNY o parametrach minimalnych: • automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku • Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB) • duży wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki. • Dokładność: +/- 3 mmHg • Uniwersalny mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu. • Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg • Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę • Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO (World Health Organization) Światowej Organizacji Zdrowia • Funkcja daty, godziny i pamięć pomiarów • Zasilanie bateryjne ( baterie alkaiczne w zestawie) 1 szt. 13. Aparat fotograficzny - Typ: kompaktowy aparat cyfrowy - Matryca: min 20 MP - Sensor: 1 / 2,3 cala - maksymalna rozdzielczość: min. 5152 x 3864 - zoom optyczny: min. 60x - maks. szybkość migawki: min. 1/2000s - jakość nagrywania filmów: min. HD - czułość ISO: min. zakres 100-1600 - wbudowana lamp błyskowa: tak - przekątna LCD: min. 3 cale - rodzaj zasilania: akumulator dedykowany 1 szt. 14. Rzutnik multimedialny - Technologia: Laser&LED - Rozdzielczość natywna: WXGA (1280x800) - Kontrast: min. 20000:1 - Jasność: min. 3000 ANSI lm - Żywotność źródła światła: min. 20 000 h - Zoom/Focus: min. 1.5x - Współczynnik odległości: minimalny zakres 1.32-1.93:1 - Zakres możliwej przekątnej: min. 35-300 cali - Wejścia video: HDMI, VGA - Wejście oraz wyjście audio: mini jack 3.5 mm - Porty komunikacyjne: min. Micro-USB B (serwisowe) RS232 - Układ chłodzenia: Bezfiltrowy układ chłodzenia - Korekcja Keystone (w pionie +/-) - min. 30° - Menu ekranowe w j. polskim - Funkcja szybkie włączanie i wyłączanie - 3 lata na projektor i 5 lat (do 10.000 godzin) na źródło światła 1 szt. 15. Ekran do rzutnika multimedialnego - Typ: Elektrycznie zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego - Format: 16:10, - Wymiar powierzchni projekcyjnej: min. 230 x 140 cm - Materiał obudowy: stal/aluminium - Rodzaj powierzchni: Matt White - Bezprzewodowy system zdalnego sterowania, - Pilot bezprzewodowy - Uniwersalne uchwyty montażowe ścienne oraz sufitowe - 3 lata gwarancji. 1 szt. 16. Odtwarzacz CD z głośnikami - Typ: radioodtwarzacz - Gwarancja: 2 lata - Całkowita moc dźwięku (RMS): min. 12 W - Ilość głośników: min. 2 - Odtwarzane nośniki: min. CD, CD-R, CD-RW MP3-CD - czytnik USB - tuner radiowy - pilot - złącza zewnętrzne: min. USB, wyjście słuchawkowe 3.5 mm, wejście audio 3.5 mm 1 szt. 17. Laptop dla nauczyciela (możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu) - Procesor: osiągający minimum 3000 pkt. w rankingu procesorów (Passmark CPU Mark) zamieszczonego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Liczba rdzeni procesora: min. 2 - Wielkość pamięci RAM (MB): min. 4 GB - Pojemność dysku twardego (GB): min. 240 GB SSD - Rodzaj dysku: SSD - Rodzaj karty graficznej: grafika zintegrowana - Napęd optyczny: Nagrywarka DVD-RW +/- DL - Wielkość matrycy: 15,6 cali - Rozdzielczość matrycy: HD, 16:9, LED - System operacyjny: Windows min. wersja 8. PL - Pakiet biurowy: Microsoft Office wersja edukacyjna licencja wieczysta lub równoważne - Dźwięk: Głośniki stereo lub mono - Rodzaje wyjść / wejść: Gniazdo słuchawkowe oraz mikrofonowe, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x LAN, Czytnik kart pamięci, HDMI, - Kamera - Klawiatura: polska klawiatura numeryczna - Gwarancja: min. 24 miesiące - Torba na laptopa: torba pasująca do zaproponowanego laptopa przez dostawcę - myszka: bezprzewodowa 1 szt. 18. Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury Czajnik z regulacją temperatury o mocy 2400 W i pojemności1,7 litra posiadający elektroniczną regulację temperatury z możliwością ustawienia na50/60/70/85/100 °C oraz wyświetlacz LED informujący na bieżąco o aktualnej temperaturze. Parametry minimalne: - Pojemność 1,7 l - Elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100 °C - Wyświetlacz LED informujący na bieżąco o aktualnej temperaturze po 1 °C wbudowany w uchwycie - Informacje o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.) - Trzy tryby pracy: - Podgrzewanie wody do 100 °C - Podgrzewanie wody do wybranej temperatury (50/60/70/85 °C) i utrzymywanie tej temperatury - Podgrzewanie wody do 100 °C, chłodzenie wody do ustawionego poziomu temperatury (50/60/70/85 °C) i utrzymywanie tej temperatury (służy do krótkiego przegotowania wody przed osiągnięciem ustawionej temperatury) - Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min. - Automatyczne przejście na utrzymywanie temperatury po osiągnięciu ustawionej wartości temperatury - Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy - Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury - Dwustronne oznaczenie poziomu wody z opcjonalnym kolorem podświetlenia w zależności od przebiegu procesu gotowania - Trzy podświetlone przyciski elektroniczne wbudowane w uchwycie: - włączone/wyłączone - ustawienia temperatury - utrzymanie ciepła 1 szt. 19. Deska do krojenia Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm. 4 szt. 20. Nóż Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm. 4 szt. 21. Zraszacz Pojemność: 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr zamocowany na rurce zasysającej. 4 szt. 22. Termos Termos nierdzewny o pojemności min.750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary – długość: 27,5 cm; szerokość: 7,5 cm; wysokość: 27,5 cm; średnica: 7,5 cm; waga: 0,5 kg 1 szt. 23. Łopatka Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, przybliżone wymiary – długość: całkowita ok. 26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm. 4 szt. 24. Saperka Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone wymiary – długość całkowita: 58 cm, wymiary łopatki: 21 x 15 cm. 4 szt. 25. Listwa zasilająca (przedłużacz) Listwa 5 gniazdek z uziemieniem, z przyciskiem włącz/ wyłącz, długość przewodu min. 5,0 m 2 szt. 26. Globus fizyczny duży Stopka wykonana z plastiku ( tworzywo sztuczne) lub drewna, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, średnica kuli: 42–45 cm 1 szt. 27. Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. 1 szt. 28. Świat – mapa fizyczna Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln. 1 szt. 29. Europa – mapa fizyczna Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Format min. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln. 1 szt. 30. Krajobrazy świata – mapa Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. 1 szt. 31. Ochrona przyrody w Polsce – mapa Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). 1 szt. 32. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami SZKIELET CZŁOWIEKA Z RUCHOMYMI ELEMENTAMI (SKALA 1:1) o wysokości minimalnej 170 cm. Masywny, solidnie wykonany model układu kostnego o naturalnych rozmiarach, wykonany z tworzywa sztucznego z łatwo zdejmowanymi kończynami. Model umieszczony na ruchomym stojaku. Szkielet składający się z: CZASZKA złożona z 22 kości połączonych szwami. Możliwe otwarcie puszki mózgowej i zapoznanie się z budową wewnętrzną. Trzy spośród zębów dolnej szczęki: trzonowy, kieł i siekacz, możliwe do wyjęcia. KRĘGOSŁUP składający się z kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej i międzykręgowych dysków, KLATKA PIERSIOWA zbudowana z 24 kości żebrowych i mostka, MIEDNICA, w której skład wchodzą po dwie kości: biodrowe, kulszowe oraz łonowe, KOŃCZYNY GÓRNE składające się z 64 kości. 1 szt. 33. Fantom – dziecięcy manekin ratowniczy -Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy). -Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa. -Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania. -Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku. -Dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”). -Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej. -Torba służąca jednocześnie jako mata treningowa. -Szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe. Zestaw zawierający: -manekin Little Junior -torba transportowa / mata treningowa -1 część twarzowa -1 wymienne drogi oddechowe -instrukcja obsługi w języku polskim -butelka środka do dezynfekcji 1 szt. 34. Plansza roślin trujących Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków niebezpiecznych zwierząt i roślin występujących w Polsce. Każdy z gatunków pokazany na ilustracji oraz opatrzony opisem. Zalecany wymiar: min. 90 x 120 cm. 1 szt. 35. Plansza grzyby trujące Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w Polsce w lasach i na łąkach. Każdy z gatunków pokazany na ilustracji oraz opatrzony opisem. Zalecany wymiar min 80 x 110 cm. 1 szt. 36. Plansza obrazująca zmysły człowieka Plansza przedstawiająca budowę i funkcje 5 narządów zmysłów człowieka: oko (wzrok), ucho (słuch), język (smak), nos (węch), skóra (dotyk). Zalecany wymiar plansz: min. 100 x 140 cm. 1 szt. 37. Plansze etapów rozwoju człowieka Plansza przedstawiająca rozwój człowieka. Krawędź górna i dolna zakończona metalowym wzmocnieniem, foliowana obustronnie. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm. 1 szt. 38. Przewodnik – Las Przewodnik zawierający opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV, umożliwiający łatwe korzystanie z przewodnika w terenie. 1 szt. 39. Przewodnik do rozpoznawania drzew Książka zawierająca Ponad 1300 zdjęć, 114 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz zadomowionych. Łatwe i szybkie oznaczenie dzięki powiększonym zdjęciom poszczególnych organów roślin. Dokładny opis gatunków, uwzględniający cechy kwiatów, liści, pąków i korowiny. Charakterystyka środowisk (biotopów), w których rosną. Oprawa broszurowa , zalecany format: ok.13x20 cm. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 1 szt. 40. Przewodnik rośliny i zwierzęta Przewodnik przedstawiający opisy i zdjęcia min 1000 gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy zawierające oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny także trochę ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. umożliwiający łatwe korzystanie z przewodnika w terenie. 1 szt. 41. Atlas ptaków w Polsce Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków. umożliwiający łatwe korzystanie z przewodnika w terenie. 1 szt. 42. Atlas owadów Atlas zawierający opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV, umożliwiający łatwe korzystanie z przewodnika w terenie. 1 szt. 43. Atlas grzybów Atlas zawierający szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. umożliwiający łatwe korzystanie z przewodnika w terenie. 1 szt. 44. Atlas zwierząt chronionych w Polsce Atlas zwierząt chronionych przedstawiający szczegółowo opisy min. 400 wybranych gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Atlas zawierający ponad tysiąc ilustracji, rysunków i zdjęć. Zalecany format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda, umożliwiający łatwe korzystanie z przewodnika w terenie. 1 szt. 45. Atlas roślin Polski Książka przedstawiająca opisy min. 500 gatunków roślin występujących w Polsce - zarówno w zbiorowiskach naturalnych, jak i miejskich parkach oraz uprawnych; min. 600 fotografii roślin wraz ze zbliżeniami ich kwiatów, liści i owoców. Zalecany format ok. 24x34 cm. Twarda oprawa. 1 szt. 46. Atlas geograficzny Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. 1 szt. 47. Atlas przyrodniczy Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6, zgodny z podstawą programową 1 szt. 48. Mały atlas anatomiczny Przedstawiający anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawierający barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. 1 szt. 49. Przewodnik do rozpoznawania drzew Przewodnik zawierający ok. 1300 kolorowych zdjęć, ok. 114 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz zadomowionych. Łatwe i szybkie oznaczenie dzięki powiększonym zdjęciom poszczególnych organów roślin. Dokładny opis gatunków, uwzględniający cechy kwiatów, liści, pąków i korowiny. Charakterystyka środowisk (biotopów), w których rosną. Zalecany format: 13 x 20 cm, oprawa miękka. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 1 szt. 50. Przewodnik do rozpoznawania ptaków Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa miękka 1 szt. 51. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt Przewodnik przyrodniczy zawierający opisy, rysunki lub zdjęcia ok. 115 rodzimych zwierząt. Zalecany format: 22 x 25 cm, oprawa twarda 1 szt. 52. Przewodnik do rozpoznawania owadów Przewodnik zawierający opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków owadów w Polsce lub najbardziej interesujących gatunków owadów zamieszkujących różne środowiska. Zalecany format: 13 cm x 19 cm, liczba stron: 64, oprawa miękka ze skrzydełkami. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 1 szt. 53. Przewodnik do rozpoznawania grzybów Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często spotykanych gatunków grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa miękka z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 1 szt. 54. Plastelina Plastelina niebrudząca rąk: • ilość kolorów: 10 • waga: 16 g • rozmiar: 7x1,3 cm • żywe, intensywne kolory 8 szt. 55. Magnesy do tablicy Magnesy kolorowe do tablic służące do przymocowania dokumentu lub notatki do metalowego podłoża. Komplet: min. 60 szt. magnesów Wielkość : O 20 mm, okrągłe magnesy w 3 kolorach. 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30236000-2, 32000000-3, 38650000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wibrujący wąż- masażer Wykonany z neoprenowej gumy, elastyczny, wyposażony w 2 baterie R14. Służący do masażu barków, pleców, ramion, tworzący spokojne wibracje, uspokajający i rozluźniający napięcie mięśniowe. Do wyboru dwie prędkości wibracji. W zestawie spinka materiałowa (rzep), którą można złączyć jego dwa końce. Długość węża od 115cm do 125cm. 2. Masażer 3- głowicowy masażer ze światłami LED, zasilany bateriami, w zestawie 3 baterie AAA. Masażer posiada trzy nóżki z gumowymi przegubami , którymi reguluje się intensywność masażu. 3. Hamak terapeutyczny Podstawowy sprzęt stosowany w terapii integracji sensorycznej. Dopuszczalne obciążenie do 50 kg. Wymiary powierzchni do leżenia ok. 65x120cm. Hamak wykorzystywany do stymulacji układu przedsionkowego i wielu ćwiczeń usprawniających. Hamak podwieszany jednopunktowo lub dwupunktowo. Podwieszenie hamaka jednopunktowo z wykorzystaniem krętlika umożliwiające wprowadzenie go w ruch rotacyjny. Hamak terapeutyczny, z elastycznego materiału pobudzającego czucie głębokie; uszyty z dwóch rodzajów materiału – sztruks i brezent. Boki hamaka uszyte z siatki. Montowany do sufitu. W zestawie zawieszenie jednopunktowe oraz dwupunktowe. 4. Łóżko wodne Łóżko wodne dostosowane do Sali doświadczania świata. Wymiary łóżka to min. 140cm x200cm. Łóżko wyposażone w jednokomorowy materac, grzałkę elektryczną z termostatem, z podstawą muzyczną, z głośnikami zamontowanymi pod materacem i na zewnątrz obudowy. Obudowa z płyty laminowanej, krawędzie zabezpieczone pianką i skajem. 5. Świecące farby fluorescencyjne Farba plakatowa , fluorescencyjna, o pojemności min. 250ml. Nadaje się do wszystkich powierzchni porowatych. 6 różnych kolorów 6. Świecące flamastry fluorescencyjne Mazaki fluorescencyjne Jumbo, trójkątne neonowe, 6 kolorów w opakowaniu. 7. Materac do domku lustrzanego Miękka podłoga o wymiarach 135cm x135cm, z wycięciem na kolumnę z wodą o wymiarach 24x24 - w prawym górnym rogu. Materac stanowiący część integralną domku świetlnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: PRACOWNIA TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa sprzętu Szczegółowy opis przedmiotu 1. Platforma podwieszana Platforma podwieszana tapicerowana o wymiarach co najmniej 100cm x 45cm montowana na 4 linkach do sufitu. Tapicerowana, sklejka i obicie - skóra ekologiczna. 2. Okrągła platforma podwieszana Huśtawka okrągła. Średnica siedziska minimum 45cm. Jednozaczepowe podwieszenie na linie montowane do sufitu pozwalające wykonywać ruch wahadłowy i obrotowy. Długość linek 110-130 cm. Siedzisko huśtawki zabezpieczone pianką , obite skajem. 3. Wiszący fotel – kojec Zamocowana do sufitu na jednej linie materiałowa sakwa w formie kropli, dzięki której dziecko czuje się jak w dziupli. Wewnętrzne siedzisko wykonane z miękkiej poduszki. Ruch obrotowy oraz kołysanie we wszystkich kierunkach. Dostosowany do Sali integracji sensorycznej. Wykonany z wysokiej jakości bawełny lub elastycznego materiału. Szerokość powierzchni do siedzenia 70 cm, maksymalne obciążenie 80 kg. Wysokość całkowita 150cm, pojemność 65 l. 4. Hamak terapeutyczny Hamak do terapii integracji sensorycznej, z elastycznej tkaniny. Zawieszany za pomocą karabińczyka. Może być podwieszany jednopunktowo lub dwupunktowo. Wymiary ok. 65 x 120 cm (powierzchnia do leżenia) . Dopuszczalne obciążenie do 50 kg. Hamak uszyty jest z elastycznej lycry w połączeniu z bawełną, obszyty taśmą wzmacniającą. 5. Piłka skoczek z orbitą Przyrząd do ćwiczeń ruchowych, skakania, balansowania. Pośrodku jajowatej piłki zamocowana stabilna okrągła podstawa. Średnica orbity 40 cm. Możliwość korzystania z piłki jednocześnie przez jedno lub dwoje dzieci. Dostosowana do Sali integracji sensorycznej. 6. Trampolina Trampolina z poręczą – stalowa rama Hi-Ten. Wyposażona w regulowaną i zdejmowaną poręcz. Nośność do 100 kg. Minimum 6 nóg. Typ mocowania – na sprężyny. Wysokość poręczy min. 110 cm. Średnica trampoliny min. 95 cm. Wysokość trampoliny od ziemi min. 22cm. 7. Huśtawka odwrócony grzybek Sprzęt podwieszany – odwrócony grzybek. Konstrukcję nośną huśtawki wykonano z elementów stalowych, a siedzisko w formie koło ze sklejki. Całość wyłożona jest pianką i tapicerowana materiałem skóropodobnym. W słupku huśtawki zamocowano jeden koniec linki, drugi – zakończony karabińczykiem i układem regulacji długości – wieszany na haku zawieszenia za pośrednictwem szalki z rolką i krętlika. Średnica siedziska min. 60 cm, 8. Huśtawka łódka Podwieszany suchy basen. To wielofunkcyjny przyrząd, który urozmaici terapię integracji sensorycznej. Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Huśtawka jest wykonana z wysokiej jakości lnu - naturalnego i przewiewnego. Istnieje możliwość regulacji długości każdej z lin. Boki huśtawki są zabezpieczone grubą gąbką, a krótsze są odpinane za pomocą suwaka. Wymiary: ok. 120 x 60 cm. W zestawie piłki plastikowe. 9. Wirujący talerz z uchwytami Rozwijanie koordynacji ruchów i zmysłu równowagi. Powierzchnia talerza posiada antypoślizgową strukturę. Talerz ma 4 mocne uchwyty. Maksymalne obciążenie 60 kg. Wymiary: średnica 76 cm, wysokość 18 cm. 10. Wałek – beczka rehabilitacyjna Wałek umożliwiający stymulację trzech układów: przedsionkowego, proprioceptywnego oraz czucia powierzchniowego. Wałek wykonany jest z wysokiej jakości pianki i obszyty skajem. Wymiary: średnica zew. 60 cm, średnica wew. 42cm., długość 60cm. 11. Ścieżka sensoryczna 10 elementów; umożliwia stymulację stóp, wspomaga dotyk, równowagę; Wielkość jednego elementu ścieżki 30cm x 30cm. Możliwość dowolnego ustawiania poszczególnych elementów ścieżki. Różne faktury materiałów. Każdy element zabezpieczony antypoślizgowymi, gumowymi nakładkami. Idealna pomoc w integracji sensorycznej. 12. Ścianka wspinaczkowa Ścianka wykonana ze sklejki. Wymiary: min. 120x 250cm. W zestawie profesjonalna uprząż z liną wspinaczkową. Ścianka posiada 24 różnego typu uchwyty wspinaczkowe. 13. Kolorowe kamienie - klocki o różnej fakturze i wielkości. To zestaw wielu dających się w łatwy sposób łączyć elementów przeznaczonych do ćwiczeń równoważnych. Wysokiej jakości materiały, łatwość montażu, żywa kolorystyka elementów. Zestaw składa się z 25 elementów w trzech kształtach: rzeka 21 szt., wyspa 2 szt., mostek 2 szt. Maksymalne obciążenie 100kg. Wszystkie elementy zaopatrzone są w antypoślizgowe nakładki. 14. Piasek kinetyczny do ugniatania Plastyczny piasek, który nie wysycha, nie brudzi, nie rozsypuje się, można go z łatwością formować, bardzo dobrze lepi się. Waga 1kg. 15. Kosmo piasek Masa plastyczna, która jest puszysta, miękka, lekka, nie wysycha i nie brudzi. Zestaw jest bezpieczny i nietoksyczny dla dzieci. Waga min. 600g. 16. Piaskolina Niewysychająca masa plastyczna, którą można bawić się jak piaskiem. Można wypiekać w piekarniku i tworzyć z niej rzeźby. Nie brudzi rąk, nie schnie i nie twardnieje. Waga min. 2 kg. 17. Klocki Zestaw 6 kolorowych klocków w drewnianym pudełku. Dźwiękowe klocki wypełnione są kulkami o różnej wielkości i kolorach. Każdy klocek wydaje inny dźwięk przy potrząsaniu. Boki klocków wykonane są z kolorowych, przezroczystych szybek z tworzywa. 18. Klocki Zestaw klocków w drewnianych obudowach, z kolorowymi okienkami wykonanymi z akrylu. Klocki wypełnione są koralikami, kolorowym piaskiem i wodą z brokatem. Mają 4 różne kształty – półkole, kwadrat, trójkąt i prostokąt. W zestawie 16 klocków. 19. Klocki Klocki dźwiękowe z drewna- min. 4 pary (8 sztuk). Klocki wypełnione różnej wielkości kulkami, które przy potrząsaniu wydają inne dźwięki. 20. Klocki Kolorowe, przezroczyste o geometrycznych kształtach magnetyczne klocki. Idealne do nauki i odkrywania geometrii. Do konstruowania różnych budowli. Min. 40 elementów. 21. Cylindry wagowe Na spodzie oznaczone są różnymi zielonymi symbolami gdyby zaszła potrzeba autokorekty. Podstawka 25x19,5cm Opakowanie 31x22x9cm. 22. Tabliczki wagowe Tabliczki baryczne umożliwiają dziecku doświadczać i ćwiczyć zmysł baryczny. Zestaw składa się z drewnianego pudełka z trzema przegródkami, zawierającymi po 7 tabliczek wykonanych z drewna w trzech kolorach, różniącego się ciężarem właściwym. 23. Dźwiękowe pudełka Klocki dźwiękowe z drewna – w pojemniku znajduje się 12 sześcianów (6 par) z uchwytem o różnych dźwiękach. Zabawa polega na odszukaniu takich samych par dźwięków/klocków. 24. Zestaw do treningu zapachowego/ węchowego Drewniane pudełko z 10 zapachami – 5 zapachów pobudzających i 5 wyciszających oraz 10 kart obrazujących rodzaj zapachu. 25. Włochata/kudłata piłka Miła w dotyku, kudłata, lekka, bardzo miękka, służy do terapii ręki. Może być nadmuchiwana. 26. Zestaw piłek sensorycznych Średnica piłek od 4 do 7,5cm. 27. Chrupiąca piłka Piłeczka wypełniona mnóstwem plastikowych drobinek. Ściskając i ugniatając dziecko usłyszy dźwięk. Waga 100 g. Wym.: średnica 7 cm 28. Piłka supełek Piłka wykonana z kolorowych, gumowych tasiemek. Średnica 10 cm. 29. Wibrujące zwierzątka Breloczek w kształcie zwierzaka; drgania i wibracje wywoływane przez silniczek, uruchamiany za pomocą pociągnięcia sznurka. 30. Wibrujący pająk Zabawka pająk, który wibruje i podskakuje. 31. Drapaczka do pleców Ręczny masażer do pleców, teleskopowy. Minimalna długość 22 cm, maksymalna długość 69cm. Wykonana ze stali nierdzewnej i kauczuku. 32. Masażer do twarzy słoń lub aligator Masażer do twarzy w kształcie słonia lub aligatora. Wykonany z plastiku i gumy. Wykorzystywany podczas ćwiczeń logopedycznych. 33. Ringo z kolcami Przyrząd do rehabilitacji dłoni oraz stóp, służący do masażu oraz pobudzania receptorów dłoni i stóp dzięki dodatkowym kolcom. Średnica 17 cm. 34. Rozciągliwa masa Masa o właściwościach: rozciąga się, skacze, rozrywa i tłucze. Nie wykonana na bazie lateksu oraz nie wywołująca alergii, wykonana z materiału o przyjemnym zapachu. Waga 80g 35. Rozciągliwa masa świecąca Masa rozciąga się, rozrywa, skacze, dodatkowo świeci w ciemności. Doskonała pomoc w terapii ręki. 36. Magiczna plastelina Masa rozciąga się, rozrywa, skacze jak piłka, dodatkowo może być magnetyczna – przyciągana przez magnes. 37. Brokatowa modelina 6 kolorów w opakowaniu. Tworzywo plastyczne, nadaje się do tworzenia modeli oraz makiet. Można ją utwardzić poprzez wygrzewanie w piekarniku. 38. Lepka ośmiornica Kolorowa ośmiornica - dekoracyjnie rozpłaszczająca się na ścianach, szybach, czy drzwiach. Różne kolory, średnica 6cm. 39. Żel sensoryczny zapachowy Proszek, który zamienia wodę w kolorowy żel. Bezpieczny proszek, który staje się 400 razy cięższy w wodzie - dzięki temu zamienia wodę w żel. Dodatkowo gwarantujący fantastyczne zapachy. Żel działający wyciszająco i kojąco. Masa 300g 40. Zestaw świecących w ciemności dinozaurów Zestaw dinozaurów świecących w ciemności do dekoracji ścian, sufitu, szyb. Zestaw zawierający min.8 plastikowych figurek dinozaurów. 41. Lampka światłowodowa Wysokość 33 cm, zasilana 3 bateriami AA – w zestawie. Lampka złożona ze światłowodów - cieniutkich plastikowych nitek, w których dochodzi do wielokrotnego, wewnętrznego odbicia światła, przez co światłowody świecą samymi końcówkami - tam światło znajduje ujście na zewnątrz. Źródłem światła są diody LED. Po zgaszeniu światła lampka świecąca setkami malutkich punkcików, które wyglądają jak gwiazdy na niebie. 42. Obciążeniowa pomoc sensoryczna Wąż sensoryczny składający się z 6 segmentów, każdy z innej faktury, wypełniony różną strukturą. Waga ok. 2 kg, długość ok. 120cm. 43. Namiot z efektami świetlnymi Namiot bardzo łatwy w montażu i demontażu. Wewnątrz, u szczytu namiotu podwieszona, uruchamiana przez pociągnięcie za sznureczek latarenka, wyświetlająca - na zasadzie miniprojektora - gwiazdki i księżyce. 3 baterie AA wmontowane w latarenkę. W zestawie instrukcja montażu namiotu. Wymiary rozłożonego namiotu: 100,3cm x 100,3cm x 139,7cm wysokość.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-1, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką Komputer stacjonarny. Wymagania minimalne: - Zainstalowany procesor: osiągający minimum 7300 pkt. w rankingu procesorów (Passmark CPU Mark) zamieszczonego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - System operacyjny: Microsoft® Windows 10 PL - Chipset płyty głównej: B250 - Rodzaj pamięci RAM: min.DDR4 2133 - Ilość gniazd pamięci RAM: min. 4 - Ilość zainstalowanej pamięci RAM: min. 16 GB - Zamontowany dysk: SSD - Pojemność dysku: min. 240 GB - Napęd optyczny wbudowany: DVD+/-RW - Wbudowana karta graficzna: min. Intel® HD Graphics - Złącza video: min. VGA (D-Sub), DVI, HDMI - Wbudowane Audio: min. 8 Ch HD Audio ALC887 - Łączność: min. LAN 1 Gbps - Złącza i porty komunikacyjne: min. USB 3.1 x 3, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, USB 3.1 Typ C x 1, Port PS/2 x 2 - Złącza PCI na płycie głównej: min. 1x PCI-e x16, 2x PCI-e x1 - Klawiatura w zestawie: TAK - Mysz w zestawie: TAK - Dołączone oprogramowanie: Microsoft® Office wersja EDU licencja wieczysta lub równoważne - Warunki serwisowe: Door to door - Normy i certyfikaty: CE, ROHS, Energy Star - Mysz i klawiatura w zestawie - Gwarancja: min. 24 miesiące - Warunki serwisowe door to door. Monitor. Wymagania minimalne: - Przekątna ekranu: min. 21.50 cali max. 23 cali - Typ matrycy: matowa - Technologia podświetlania: LED - Format obrazu: 16:9 lub 16:10 - Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) - Wbudowane głośniki: tak - Wielkość plamki: od 0,20 do 0.28 mm - Czas reakcji matrycy: max. 5 ms - Jasność matrycy: min. 250 cd/m2 - Kontrast statyczny min. 1000:1 - Normy spełniane przez monitor: TUV-GS, Energy Star, RoHS - Złącza zewnętrzne: min. D-SUB ,DVD - Możliwy montaż VESA: 100 x 100 - Kolor obudowy: czarny - Gwarancja: min. 36 miesiące - Warunki serwisowe door to door. Drukarka. Producent - Gwarancja: 1 rok w serwisie zewnętrznym - Technologia druku: laserowa monochromatyczna - Maks. rozmiar nośnika: A4 - Rozdzielczość druku w czerni: min. 600 x 600 dpi - Maks. szybkość druku mono: min. 19 str./min. - Pojemność podajnika papieru: min. 150 szt. - Gramatura papieru: minimalny zakres 60 - 163 g/m2 - Interfejs: min. USB 2.0, Wi-Fi - Zainstalowana pamięć: min. 8 MB - Normatywne obciążenie: min. 5000 str./mies. - Zalecane obciążenie: min. 1000 str./mies. 2. Logopedia PRO . Pakiet Poszerzony GOLD (Wersja 3.0) - Pakiet programów logopedycznych Seria 14 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. minimalna zawartość pakietu: 14 programów multimedialnych na pendrive: - Szereg szumiący – moduł podstawowy - Szereg syczący – moduł podstawowy - Szereg ciszący – moduł podstawowy - Szereg szumiący – moduł profesjonalny - Szereg syczący – moduł profesjonalny - Szereg ciszący – moduł profesjonalny - Różnicowanie szeregów - Głoska r – moduł podstawowy - Głoski r, l – moduł profesjonalny - Mowa bezdźwięczna - Sfonem - Echokorektor - Trening logopedyczny - Głoski tylnojęzykowe k, g, h - ponad 2500 interaktywnych ćwiczeń i blisko 1000 kart pracy, - profesjonalny mikrofon, - przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeutycznych), - wsparcie techniczne, - wysokiej jakości TABLET Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe ( tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD) - Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty oprogramowanie „LOGOPEDIA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC 3. 100-wyrazowy Test Artykulacyjny Standaryzowany test przeznaczony do diagnozowania prawidłowości wymowy dzieci. Autor Ewa Krajna 4. Ładnie mówię głoski S, Z, C, DZ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: S, Z, C, DZ. Autor Agnieszka Płusajska-Otto 5. Ładnie mówię głoski Ś, Ź, Ć, DŹ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: Ś, Ź, Ć, DŹ. Autor Agnieszka Płusajska-Otto 6. Ładnie mówię głoski K, G, H. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: K, G, H. Autor Agnieszka Płusajska-Otto 7. Ładnie mówię głoski SZ, Ż, CZ, DŻ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ. Autor Agnieszka Płusajska-Otto 8. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch [h] Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch [h] - Książka w wersji papierowej. Format A4, Objętość 68 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Autor Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek 9. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi - Książka w wersji papierowej. Format A4, Objętość 68 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Autor Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek 10. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, r Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, r - Książka w wersji papierowej. Format A4, Objętość 78 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Autor Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek 11. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi - Książka w wersji papierowej. Format A4, Objętość 52 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Autor Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek 12. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź - Książka w wersji papierowej. Format A4, Objętość 64 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Autor Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek 13. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni, [ń] Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni, [ń] - Książka w wersji papierowej. Format A4, Objętość 68 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Autor Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek 14. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż - Książka w wersji papierowej. Format A4, Objętość 70 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Autor Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek 15. Karty pracy Karty ćwiczeń. Zestaw dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej rozwijający umiejętności samodzielnego budowania zdań gramatycznie poprawnych, a potem ich użycie w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Karty pracy typu - Pytam i odpowiadam 16. Świat dźwięków Zestaw do ćwiczenia percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji (z płytą CD). Autor Iwona Michalak- Widera, Katarzyna Węsierska 17. Dmuchajka- czteropak w tubie 4 dmuchajki w kolorach: naturalnym, czerwonym, zielonym, niebieskim. Wykonane z drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm. 4 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm, 4 słomki, instrukcja obsługi w języku polskim. 18. Piłeczki styropianowe do Dmuchajki - zestaw 10 szt. Zestaw 10 piłeczek o średnicy 25mm. 19. Spirometr (trenażer) do ćwiczeń oddechowych.. Spirometr do rehabilitacji osób z fizjopatologią dróg oddechowych. Przeznaczony do wykonywania indywidualnych ćwiczeń, których podstawowym celem jest stymulowanie głębokiego wdechu u pacjentów ze stwierdzoną fizjopatologią dróg oddechowych. Trenażer wskazujący objętość wdychanego powietrza, dzięki trzem kulkom, które pokazują wielkość przepływu powietrza: 600/900/1200 cm3/sek. 1. 20. Megaform mały Megafon do ćwiczenia aktywności głosowej zawierający moduł cyfrowy wzmacniający oraz zmieniający barwę głosu. Zasilany na baterie 9V dołączone do zestawu 21. Megaform duży Megafon do ćwiczenia aktywności głosowej zawierający moduł cyfrowy wzmacniający oraz zmieniający barwę głosu. Zasilany na baterie 9V dołączone do zestawu 22. Wibrator Logopedyczny wraz z końcówkami masującymi Zestaw składający się z: - Wibrator Logopedyczny Z-Vibe- rączka wibratora bez końcówki masującej o długości ok.12 cm i średnicy ok. 1 cm - 5 końcówek masujących: „Łyżeczka twarda gładka”, „Łyżeczka miękka gładka”, „Probr tip”, „Preefere tip”, „ Mini tip” 23. Wibrator logopedyczny do wywoływania głoski r Zestaw składający się z: - wibrator logopedyczny - dwie końcówki masujące:„Łyżeczka twarda gładka”, „Łyżeczka miękka gładka”, - pudełko do przechowywania zestawu Zasilany na baterie AA załączone do zestawu Wibrator logopedyczny typu Rerek 24. Końcówka do Wibratora Logopedycznego Gryzak- końcówka miękka. Wykonany z materiałów klasy medycznej zgodnych z FDA Wymiary: 10mmx10mmx58mm Końcówka typu - Probe Tip, do Wibratora Logopedycznego 25. Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego Końcówka bardzo miękka. Wykonana z materiałów klasy medycznej zgodnych z FDA Wymiary: 9mmx9mmx57mm Końcówka typu- Preefer Tip, do Wibratora Logopedycznego 26. Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego Gryzak z gwintem przystosowanym do wibratora logopedycznego, twardy piesek. Kompatybilny z wibratorami typu: Z-Vibe, Rerek . 27. Gryzak Logopedyczny Końcówka do Wibratora Logopedycznego, bezsmakowa. Wykonana z materiałów klasy medycznej zgodnych z FDA Gryzak logopedyczny typu- Bite-n-Chew 28. Gryzak - Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego Gryzak - Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego Końcówka typu Bite-n-Chew Tips XL Wymiary: długość 6cm, średnica 1 cm. 29. Gryzak - Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego Gryzak - Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego, z wypustkami Gryzak typu Bite-n-Chew Tips XL Wymiary: długość 6cm, średnica 1 cm. 30. Gryzak logopedyczny Twardy, gryzak do ćwiczenia ust, języka, policzków, a w szczególności aparatu gryząco-żującego, wykonany ze sprężystego tworzywa (elastomer medyczny); twardy i wytrzymały Gryzak typu Gryzak Grabber XXT 31 Gryzak logopedyczny Bardzo Miękki, Urozmaicona tekstura w postaci licznych wypustek. Materiał - elastomer medyczny Gryzak typu Grabber z Wypustkami 32. Gryzak logopedyczny Miękki, szczególnie polecany dla starszych dzieci o większej sile aparatu gryząco żującego ale wciąż nie wystarczającej do prawidłowej obróbki pokarmu. Gryzak nadaje się do ćwiczenia ust, języka, policzków a w szczególności aparatu gryząco-żującego. Materiał - elastomer medyczny. Gryzak typu Grabber XT 33. Preparat Dezynfekujący Środek trójenzymatyczny przeznaczony do manualnej dezynfekcji gryzaków i wibratorów logopedycznych. Koncentrat o pojemności minimalnej 1l 34. Lustro logopedyczne Nietłukące się lustro w ramie ze sklejki- 6 cm, Mocowane do ściany za pomocą wkrętów. Minimalne wymiary lustra 60 x 120 cm . 35. Mikrofon MP3 – żółty Mikrofon z wbudowaną kartą pamięci 128 MB, służący do nagrywania i odtwarzania, mikrofon z możliwością podłączenia do komputera, wbudowany akumulator, działający za pomocą USB 36. Akustyczna słuchawka Przyrząd pozwalający dzieciom usłyszeć siebie podczas mówienia Długość minimalna 17 cm - wykonany z mocnego tworzywa 37. VOCABULAR -słownictwo podstawowe, materiał obrazkowy Zestaw składający się ze 180 kolorowych kart z obrazkami, karty wykonane ze sztywnej, lakierowanej tektury, wymiar karty: 11 x 11 cm, całość umieszczona w trwałym kartonowym pudełku, instrukcja metodyczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30236000-2, 32000000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: PRACOWNIA CYFROWA DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa sprzętu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką Komputer stacjonarny. Wymagania minimalne: - Zainstalowany procesor: osiągający minimum 7300 pkt. w rankingu procesorów (Passmark CPU Mark) zamieszczonego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - System operacyjny: Microsoft® Windows 10 PL lub równoważny - Chipset płyty głównej: B250 - Rodzaj pamięci RAM: min.DDR4 2133 - Ilość gniazd pamięci RAM: min. 4 - Ilość zainstalowanej pamięci RAM: min. 16 GB - Zamontowany dysk: SSD - Pojemność dysku: min. 240 GB - Napęd optyczny wbudowany: DVD+/-RW - Zainstalowana karta graficzna: osiągający minimum 3000 pkt. w rankingu kart graficznych (Passmark G3D Mark) zamieszczonego na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - Złącza video: min. VGA (D-Sub), DVI, HDMI - Wbudowane Audio: min. 8 Ch HD Audio ALC887 - Łączność: min. LAN 1 Gbps - Złącza i porty komunikacyjne: min. USB 3.1 x 3, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, USB 3.1 Typ C x 1, Port PS/2 x 2 - Złącza PCI na płycie głównej: min. 1x PCI-e x16, 2x PCI-e x1 - Klawiatura w zestawie: TAK - Mysz w zestawie: TAK - Dołączone oprogramowanie: Microsoft® Office wersja EDU licencja wieczysta - Warunki serwisowe: Door to door - Normy i certyfikaty: CE, ROHS, Energy Star - Mysz i klawiatura w zestawie - Gwarancja: min. 24 miesiące - Warunki serwisowe door to door. Monitor. Wymagania minimalne: - Przekątna ekranu: min. 21.50 cali max. 23 cali - Typ matrycy: matowa - Technologia podświetlania: LED - Format obrazu: 16:9 lub 16:10 - Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) - Wbudowane głośniki: tak - Wielkość plamki: od 0,20 do 0.28 mm - Czas reakcji matrycy: max. 5 ms - Jasność matrycy: min. 250 cd/m2 - Kontrast statyczny min. 1000:1 - Normy spełniane przez monitor: TUV-GS, Energy Star, RoHS - Złącza zewnętrzne: min. D-SUB ,DVD - Możliwy montaż VESA: 100 x 100 - Kolor obudowy: czarny - Gwarancja: min. 36 miesiące - Warunki serwisowe door to door. Drukarka. Producent - Gwarancja: 1 rok w serwisie zewnętrznym - Technologia druku: laserowa monochromatyczna - Maks. rozmiar nośnika: A4 - Rozdzielczość druku w czerni: min. 600 x 600 dpi - Maks. szybkość druku mono: min. 19 str./min. - Pojemność podajnika papieru: min. 150 szt. - Gramatura papieru: minimalny zakres 60 - 163 g/m2 - Interfejs: min. USB 2.0, Wi-Fi - Zainstalowana pamięć: min. 8 MB 2. Laptop dla nauczyciela (możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu) - Procesor: osiągający minimum 4000 pkt. w rankingu procesorów (Passmark CPU Mark) zamieszczonego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Liczba rdzeni procesora: min. 2 - Wielkość pamięci RAM (MB): min. 8 GB - Pojemność dysku twardego (GB): min. 240 GB SSD - Rodzaj dysku: SSD - Rodzaj karty graficznej: grafika zintegrowana - Napęd optyczny: Nagrywarka DVD-RW +/- DL - Wielkość matrycy: 15,6 cali - Rozdzielczość matrycy: HD, 16:9, LED - System operacyjny: Windows min. wersja 8. PL - Pakiet biurowy: Microsoft Office wersja edukacyjna licencja wieczysta lub równoważne - Dźwięk: Głośniki stereo lub mono - Rodzaje wyjść / wejść: Gniazdo słuchawkowe oraz mikrofonowe, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x LAN, Czytnik kart pamięci, HDMI, - Kamera - Klawiatura: polska klawiatura numeryczna - Gwarancja: min. 24 miesiące - torba na laptopa: torba pasująca do zaproponowanego laptopa przez dostawcę - myszka: bezprzewodowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00
termin gwarancji 25,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: PRACOWNIA REKREACYJNO-REHABILITACYJNA DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa sprzętu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. Tablica TBMO 2 Tablica z obrotowym blatem, regulowaną wysokością, z możliwością umocowania obciążników. Tablica przeznaczona do ćwiczeń czynnych, wspomaganych oraz oporowych rąk. Umożliwiająca zwiększenie zakresu ruchomości stawów oraz siły mięśni dłoni i palców. Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, wyposażona w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka z przeznaczeniem dla dzieci i dorosłych. Wyposażenie tablicy: wałek drewniany, klapka dłoni do ćwiczeń oporowych, uchwyt, spirala, kolo drewniane, korytko drewniane do stabilizacji przedramienia, siatka rehabilitacyjna Thera-Band ( komplet 6 siatek o różnych oporach w obręczach napinających). Obciążniki miękkie o wadze 22 dkg 1 szt. 2. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) Kompletnie wyposażone stanowisko do zabiegów rehabilitacyjnych. pozwalające terapeucie na wykonywanie kompleksowych ćwiczeń z pacjentem. Zestaw zawierający : 1. Kabina do ćwiczeń i zawieszeń o wymiarach 2x2x2m ( 8 segmentów).Zbudowana z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Jedna ściana z zintegrowaną drabinką w module konstrukcji. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan 2. Osprzęt do UGULA: bloczek z łożyskiem -2 szt., spodenki dziecięce do ćwiczeń w zawieszeniu-1 szt, pas/ stabilizacja klatki piersiowej (Pelota 1118x300, pas 40x1080 )- 1 szt., pas do stabilizacji ramienia i przedramienia( Pelota 100x120, 2 paski 40x365)- 1 szt., Pas do stabilizacji ud ( Pelota 118x300 2 paski 30x1100)- 1szt, mankiet nadgarstkowy ze skóry-2szt., esiki -30szt., mankiet nadkostkowy ze skóry -2szt., mankiet udowy - 1szt., linka długość 1600 mm -8szt., linka długość 960 mm -6szt. linka do ćwiczeń samowspomaganych kończyn górnych z dwoma bloczkami, długość 2450mm -1szt., linka długość 3750mm z dwoma bloczkami -21szt., podwieszka przedramienia i podudzi 420x100- 2 szt. , podwieszka ud i ramion 540x 135 -2 szt., podwieszka pod miednicę 830x230- 1 szt., podwieszka klatki piersiowej 820x300- 1 szt., podwieszka stóp 75x610- 2 szt., podwieszka dwustawowa ( Pelota 160x80, pas 40x135 -2 szt., pas do wyciągu za miednicę 1330x170 -1 szt., podwieszka pod głowę 150x530 -1 szt., kamaszek płócienny 135x170 -2 szt., ciężarki miękkie 0.5 kg -2 szt., ciężarki miękkie 1.0 kg -2 szt., ciężarki miękkie 1.5 kg- 2 szt., ciężarki miękkie 2.0 kg- 2 szt., karabińczyki do ćwiczeń w podwieszeniu -10 szt., rotor do ćwiczeń samowspomaganych, czynnych kończyn górnych, przystosowany do montażu na ścianie kabiny UGUL. Dane techniczne: szerokość 38cm, wysokość 53cm, waga 4 kg. 1 szt. 3. Stół rehabilitacyjny stacjonarny z ręcznie regulowanym zagłówkiem i wysokością. Blat dwuczęściowy, otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu, podgłówek regulowany sprężyną gazową, uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża, tapicerka skóropodobna z materiału wysokiej jakości w kolorze zielonym, biały kolor stelaża, 4 regulowane stopki, korba do manualnej regulacji wysokości. 4.Taboret medyczny na kółkach, mechanizm podnoszenia za pomocą sprężyny gazowej. Siedzisko wykonane z materiału skóropodobnego. Parametry: wysokość 46-56 cm, Średnica podstawy: 55 cm, Średnica siedziska: 35 cm. 1 kpl. 3. Atlas wielofunkcyjny Urządzenie do ćwiczeń - Atlas wielofunkcyjny do ćwiczeń różnych partii mięśniowych z obciążeniem. wzmacnia gorset mięśniowy wspomaga korekcję wad postawy. Opis sprzętu: Podstawowe informacje • wielofunkcyjne stanowisko treningowe do wykonywania ponad 50 różnych ćwiczeń • dopasowywanie obciążenia przy pomocy bolców blokujących • stabilna konstrukcja z profili stalowych • lekko pracujące linki • w zestawie 2 hantle o wadze 1,5kg Parametry techniczne • przyrządy do ćwiczeń: motylek, wyciskanie na ławeczce, prostowanie ramion nad głową na wyciągu górnym, ćwiczenia mięśni grzbietu, wiosłowanie, twister pojedynczy i podwójny, ławeczka do ćwiczeń mięśni brzucha, pompki klasyczne, pompki na biceps, podciąganie kolan, rozciąganie mięśni nóg przy pomocy drążka, bicepsy i tricepsy w pozycji stojącej, ćwiczenia z hantlami i wiele innych. • linki stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego 1 szt. 4. Rower stacjonarny- cykloergometr pionowy UIrządzenie służące do mierzenia wartości pracy wykonywanej przez organizm; umożliwia precyzyjne dawkowanie obciążenia (elektryczne lub mechaniczne) i wyrażanie wykonywanej pracy w jednostkach fizycznych. Urządzenie służy do ćwiczeń głównie kończyn dolnych, kontroluje pracę układu sercowo-naczyniowego (tętno i ciśnienie krwi), jest stosowane w badaniach fizjologicznych, w celach treningowych i rekreacyjnych. Parametry techniczne: System hamowania elektromagnetyczny Zakres obciążenia1-32 Obciążenie elektronicznie Regulacja: kierownica-siedzisko pozioma, pionowa , sensory dotykowe Pomiar tętna Zasilanie 230 Wyposażenie: Uchwyt na bidon .Głośnik-Wejście audio typu "jack"-Ładowanie USB Inne funkcje: możliwość podłączenia urządzeń z systemem iOS i Android i korzystania z aplikacji "iConsole". Rolki transportowe 2Stopki poziomujące Funkcje komputera: Wyświetlacz 1 okno LCD Przyciski konsoli: Czas (min, sek.) Prędkość liniowa (km/h) obrotowa (obr./min.) Dystans (km) Wydatek energetyczny (cal) Tętno (ud./min.) Moc (Wat) Sygnalizacja przekroczenia tętna max. Programowanie danych użytkownika: Automatyczny dobór stref treningowych tętna- 3 strefy . Programy treningowe manualny , celowy: czas, dystans, kalorie predefiniowany12 sterowany tętnem 4 sterowany mocą10-350 WAT Waga koła zamachowego min. (kg)9 kg Max. waga użytkownika (kg)150 kg 1 szt. 5. Bieżnia elektryczna Urządzenie umożliwia prowadzenie rehabilitacji w warunkach pełnej kontroli pod względem czasu, ilości wysiłku i prędkości z jaka dziecko będzie chodziło czy biegało, zapewnia lepszą amortyzację ponieważ powierzchnia dopasowana jest do każdego rodzaju stawiania kroków. Marsz lub bieganie odbywa się po płaskiej nawierzchni, która stwarza optymalny komfort dla stawów. DANE TECHNICZNE wymiary :(dług x szer x wys.) 1680 x 760 x 1390(mm) -wymiary taśmy : 430 x 1310(mm) -zasilanie : 230 V SILNIK -bezgłośny silnik DC ( silnik elektryczny prądu stałego) -moc silnika w trybie ciągłym 2,5 KM , maksymalna 6 KM. -zakres prędkości : 1-16 km/h CECHY profilowany szkielet z wysoko modułowej stali -pre-woskowana technologicznie platforma biegowa zapewniająca płynną pracę systemu taśmowego. -6 punktowy system amortyzacji -3 stopnie manualne regulacji kąta nachylenia bieżni -sensory pulsu, przyciski START/STOP, regulacja prędkości ,awaryjny system bezpieczeństwa PANEL STERUJĄCY - wyświetlaczy LCD umożliwiający komfortową prezentację parametrów treningu -przycisk bezpieczeństwa natychmiastowo zatrzymujący bieżnię -15 programów treningowych -sterowanie szybkością bieżni -sterowanie pochyleniem bieżni 1 szt. 6. Steper Urządzenie do ćwiczeń - steper – wykonywanie ćwiczeń wzmacnia wszystkie mięśnie obręczy biodrowej, ud, mięśnie podudzia, pośladki i nawet mięśnie brzucha. Poprawa ogólna wydolność organizmu. Opis: Dane techniczne: Stepper skośny z kolumną uchwytową: • wymiary po złożeniu: 110 x 70 x 65 cm • waga całkowita: 16 kg • maksymalna waga użytkowa: 100kg +/- 20% • wyświetlacz • posiadający certyfikat: EN95 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 10,00
termin gwarancji 25,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: PRACOWNIA CZTERY PORY ROKU DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa sprzętu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. Materac 3-częściowy -kształtka rehabilitacyjna Podkład do ćwiczeń, 3-częściowy,obszyty tkaniną PCV niezawierającą ftalanów, kolor niebieski • wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5cm 1 szt. 2. Gra edukacyjna/loteryjka Gra ucząca poprzez obserwację i działanie nazw kolorów. Pomaga rozwinąć koordynację wzrokowo – ruchową. Wpływa na poprawę zdolności manualnych, pobudza wyobraźnię. 1 szt. 3. Klepsydra sensoryczna Przejrzyste, kolorowe klepsydry wykorzystujące przepływ oleistych substancji i wody. Sensoryczny zestaw 4 klepsydr „deszczowych” o wymiarach 14x7 cm . 1 szt. 4. Gra edukacyjna/domino Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona nazwa i krótki opis przedmiotu. Gra wyrabiająca spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwicząca analizę wzrokową i słuchową, ucząca rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Zestaw edukacyjny zawierający: - 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek - 4 duże dwustronne plansze, Gra typu Bystre oczko – zestaw edukacyjny, Wiek od 3 lat. 1 szt. 5. Gra edukacyjna Gra polegająca na dopasowaniu wizerunku postaci, zwierząt do ich cieni. Zestaw zawierający: - 3 gry edukacyjne - 48 kolorowych tafelków - wym. 7,5 x 7,5 cm - instrukcja - przeznaczona dla 1-2 graczy, Gra typu „Czyj to cień”, Wiek od 4 lat. 1 szt. 6. Gra edukacyjna Gra zawierająca zdjęcia przedstawiające sposoby wyrażania różnych emocji w sposób jednoznaczny obrazujące stan emocjonalny bohaterów na podstawie wyrazu twarzy. Wiek od 4 do 7 lat. 1 szt. 7. Gra edukacyjna/ domino. 40 fotografii przedstawiających sytuacje, w których główną rolę odgrywają zmysły człowieka oraz 10 kart z symbolem 5 zmysłów. Gra polegająca na przyporządkowaniu karty z jednym z 5 zmysłów do odpowiedniej sytuacji ukazanej na fotografii. Wiek od 3 lat. 1 szt. 8. Układanka edukacyjna Duży zestaw z przybijanką polegający na tworzeniu własnych konfiguracji z drewnianych kształtów za pomocą pinezek. Kształty przybijane za pomocą młotka w różnych układach. Wiek powyżej 3 lat 9. Pory roku - loteryjka Obrazkowa gra obrazująca najbardziej charakterystyczne cechy przypisane poszczególnym porom roku, doskonaląca analizę wzrokową, wyrabiająca spostrzegawczość. Gra zawierająca: - 4 barwne plansze - 32 kolorowe tafelki. Gra typu Pory roku Loteryjka, Wiek od 3 lat. 1 szt. 10. Gra edukacyjna - loteryjka Loteryjka zawierająca 4 scenki z życia w domu, do których należy dopasować odpowiednie elementy, przedmioty codziennego użytku, znajdujące się w danym pomieszczeniu. Pomoc pomagająca rozwijać koncentrację i spostrzegawczość, poszerzająca słownictwo. Zestaw zawierający conajmniej: -4 plansze o wym. 22x22 cm, - 36 elementów z obrazkami. Gra typu W domu, Wiek od 3 lat 1 szt. 11. Liczmany do sortowania i nawlekania Zestaw liczmanów- guzików w różnych kształtach i kolorach. Zestaw zawierający: -co najmniej 48 szt. guzików Wiek od 3 lat. 1 szt. 12. Układanka magnetyczna Pomoc magnetyczna zawierająca kontur twarzy, do którego należy dopasować części składowe twarzy. Rozwijająca spostrzegawczość, autoorientację. 1 szt. 13. Układanka dydaktyczna Układanka wywołująca u dziecka naturalne skojarzenia ( np. Kogut i kura, bocian i żaba, kot i mysz, ryba i wędka, igła i nitka) Pakiet zawierający: -3 gry edukacyjne, - 40 plakietek o wym. 7,4x7,4 cm . Wiek od 4 lat. 1 szt. 14. Puzzle – układanka edukacyjna Puzzle stymulujące rozwój analizatora wzrokowego, koordynację wzrokowo-ruchową oraz wzbogacające słownictwo. Zachęcająca do obserwowania przemian zachodzących w różnych porach roku. Można je ułożyć obok siebie na stole lub umieścić od najmniejszego do największego na dołączonej do zestawu podstawce. Puzzle warstwowe, 4 obrazki, 54 elementy Układanka typu- Puzzle cztery pory roku 4 szt. 15. Latarka z laserem Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1mW (klasa bezpieczeństwa II) zasilanie bateryjne ( baterie alkaiczne w zestawie) 1 szt. 16. Loteryjka dźwiękowa Pomoc rozwijająca umiejętność spostrzegania i identyfikowania dźwięków oraz pamięć słuchową. Przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z zaburzeniami w funkcjonowaniu analizatora słuchowego. Zestaw zawierający: • format: A4 • zeszyt A5, 8 str. • 20 plansz dwustronnie zadrukowanych, kolorowych • płyta CD • plastikowe kieszonki • oprawa: teczka, Loteryjka typu Dźwięki naszego otoczenia. Zagadki obrazkowo – dźwiękowe, Wiek od 3 do 6 lat 1 szt. 17. Rytmy i dźwięki. Pakiet demonstracyjny dla nauczyciela Pakiet dla nauczyciela zawierający elementy potrzebne do prezentowania zadań dzieciom na tablicy, przykładowe kontrolne karty pracy do kserowania oraz obszerną instrukcję z opisem poszczególnych ćwiczeń. Pomoc rozwijająca spostrzeganie słuchowe, uwagę i pamięć słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo - ruchową oraz słownictwo. Pakiet dla nauczyciela składający się z: • 24 kart A5 z obrazkami • 27 tabliczek z podpisami o wym. 15 x 5 cm • 27 białych kwadratów o wym. 7,5 x 7,5 cm • 27 białych, płaskich prostokątów o wym. 15 x 5 cm • 27 białych, wąskich prostokątów o wym. 3,5 x 7,5 cm • karty pracy A4 dla ucznia. Tylko 1 oferta na rynku 1 szt. 18. Rytmy i dźwięki . Pakiet dla ucznia Pakiet składający się z dwóch pakietów - dla nauczyciela i dla ucznia. Pakiet dla nauczyciela służący do prezentacji zadań na tablicy, dla ucznia do wykonywania ćwiczeń kształtujących u dziecka świadomość dźwięków, uczące różnicowania oraz stymulujące uwagę, pamięć i percepcję słuchową. Pakiet składa się z: • 108 tabliczek z obrazkami o wym. 6 x 6 cm • 108 tabliczek z podpisami o wym. 6 x 2 cm • 108 białych kwadratów o wym. 3 x 3 cm • 108 białych, płaskich prostokątów o wym. 6 x 2 cm • 108 białych, wąskich prostokątów o wym. 1,5 x 3 cm • 1 szarej planszy A3 Wiek od 4 lat Tylko 1 oferta na rynku 1 szt. 19. Puszki szmerowe Sześć par drewnianych puszek umożliwiających ćwiczenia słuchu poprzez dobieranie par, tworzenie szeregów oraz wyszukiwanie dysharmonii. Pomoce Montessori, wym. min. 13x19 x10 cm 1 kpl. 20. Klocki sensoryczne Zestaw 16 elementów z drewnianymi ramami i akrylowymi okienkami – cztery kształty, cztery kolory i cztery rodzaje wypełnienia (kolorowe szybki, woda z brokatem, koraliki, kolorowy piasek). Zestaw zawiera: • 4 trójkąty o wym. 14 x 3,5 x 12 cm • 4 półkola o wym. 14 x 3,5 x 7 cm • 4 kwadraty o wym. 7 x 3,5 x 7 cm • 4 prostokąty o wym. 14 x 3,5 x 7cm Wiek od 18 miesięcy. 1 kpl. 21. Loteryjka Drewniane formy, które po wylosowaniu z woreczka należy dopasować do rysunku na planszy. Gra rozwija wyobraźnię, myślenie przestrzenne i zmysł dotyku. Zestaw zawierający: • 25 elem. o wys. 3,5 cm • 5 kart o wym. 21 x 13,5 Loteryjka typu Dotykowe kształty, Wiek od 4 lat. 1 kpl. 22. Gra edukacyjna Gra typu – Listwa dotykowe= 9 częściowa listwa dotykowa Wiek od 3lat 1 szt. 23. Układanka dotykowa Układanka polegająca na dopasowywaniu do siebie za pomocą zmysłu dotyku(z zamkniętymi oczami) kartoników o takiej samej fakturze i wzrokowe wyszukiwanie przedmiotów o fakturze zgodnej z wylosowanym kartonikiem - fakturą. Układanka stymulująca rozwój zmysłu dotyku, spostrzeganie wzrokowe, umiejętność porównywania, klasyfikowania, różnicowania. Zestaw zawierający: • 8 par kartoników - faktur o wym. 8 x 8 cm (metal, frotte, plusz, papier ścierny, sznurek, plastik, imitacja skóry, drewno) • 16 kartoników ze zdjęciami przedmiotów o różnorodnych fakturach • 2 opaski na oczy Układanka typu – Dotykowiec, Wiek od 3 lat. 1 szt. 24. Piasek kinetyczny Piasek składający się w 98% z czystego piasku. Pozostałe 2% to nietoksyczny polimer, nadający piasku plastyczność. Piasek klejący się tylko do siebie, łatwy do kształtowania, modelowania, niepozostawiający śladów na powierzchni. Waga 1 kg. Wiek od 2 lat. 1 szt. 25. Zestaw do treningu zapachowo/węchowego Zestaw składający się z: - 10 zapachów- 5 zapachów wyciszających oraz 5 zapachów pobudzających - 10 kart z obrazujących rodzaj zapachu. Zestaw umieszczony w drewnianej skrzynce. 1 kpl. 26 Stoliki z regulowaną wysokością i pochyłym blatem Stoły przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ich konstrukcja dostosowana została do podstawowych wymiarów wózka inwalidzkiego. Stelaż stołu wykonany z rury płaskoowalnej pozbawionej niebezpiecznych kantów o przekroju 38x20x30x15 mm, a blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończonej grubym obrzeżem PCV o grubości 2 mm . Wymiar blatu: 1-osobowy 100x50 cm . Zaokrąglone narożniki blatów pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Stoły oprócz regulowanej wysokości w zakresie 3-4 i 5-6 posiadają możliwość regulowania kąta pochylenia blatu co pozwala na odpowiednie dopasowanie powierzchni roboczej do potrzeb dziecka. 2 sztuki w kolorze niebieskim lub zielonym. Tabela rozmiarów stołów wg normy PN-EN 1729-1:2007 1szt. rozmiar nr 4 (wysokość dziecka 133 do 159 cm). 1szt. rozmiar nr 6 (wysokość dziecka 159 do 188 cm) 2 szt. 27 Indywidualne szafki dla dzieci Słupek z 4 szufladami. Wyposażone w 1 półkę w górnej części. Wykonane z płyty o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm . Fronty wykonane z płyty MDF. • wym. 50 x 45 x 189 cm, typu Słupki z czterema szufladami Premium 6 szt. 28 Szafka / Organizer Szafka z płyty o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm • wym. 94,2 x 45 x 90 cm 1 szt. 29 Szafka plastyczna Szafka z płyty o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z obrzeżem ABS multiplet o grubości 2 mm . Fronty wykonane z płyty MDF • wym. 94,2 x 45 x 90 cm, kolor zielony 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: PRACOWNIA ARTETERAPII DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa sprzętu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. Sztalugi studyjne Sztalugi wykonane z litego drewna bukowego, na solidnej podstawie, z regulacją wysokości, zabezpieczone olejem Wymiary: Wysokość sztalugi: 137cm - 190cm. Szerokość u podstawy - 50 cm Głębokość u podstawy - 52 cm Wysokość podobrazia max 100cm. Szerokość półki 45cm.- z regulacją wysokości dolnej półki (umożliwiającym pracę dzieciom o wzroście od ok 110cm) 5 szt. 2. Deska do rysunku z uchwytem Deska do położenia na sztalugę celem przypięcia do niej papieru. wymiar: B2 (50cm x 70cm lub 52cm x 72cm) Wykonana z płyty MDF 5szt. 3. Deska do rysunku Deska do położenia na sztalugę celem przypięcia do niej papieru wymiar: B1 (70cm x 100cm) Wykonana z płyty MDF 2 szt. 4. Materiały do arteterapii Materiały do arteterapii : Zestaw farb akrylowych-18 kolorów po 12 ml Pastele olejne -50 kolorów Brystol B1- 70cm * 100cm -2 sztuki Brystol B2-58cm*71cm -4 sztuki Zestaw zawierający 5 niżej wymienionych pędzli z włosia syntetycznego do farb akrylowych o długich, drewnianych trzonkach i niklowanych skuwkach: Pędzel płaski No 14 • Pędzel płaski No 10 • Pędzel koci język No 14 • Pędzel koci język No 10 Pędzel okrągły No 6 55 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: PRACOWNIA DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa sprzętu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. Tablica magnetyczna -suchościeralna Tablica suchościeralna magnetyczna biała w ramie aluminiowej. Powierzchnia 170 x 100 cm 1szt. 2. Gruszka rehabilitacyjna Gruszka pokryta trwałą tkaniną, waga: co najmniej 5,8 kg, średnica co najmniej 90 cm 1szt. 3. Tunel do przeciskania się Tunel wykonany z bawełnianej tkaniny. Przybliżone wymiary tunelu: długość - 70 cm, średnica zewnętrzna. - 60 cm średnica wewnętrzna. - 50 cm 1 szt. 4. Mozaika Maxi Co najmniej 100 kolorowych kołeczków, podkładka. Zabawka polega na wstawianiu niełamliwych kołeczków w podkładkę. 1szt. 5. Podłoga interaktywna - Magiczny dywan Magiczny Dywan - zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer i moduł interaktywny. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum zastosowań w każdym pomieszczeniu, na jasnym i jednolitym podłożu. Wielkość wyświetlanego obrazu zależy od wysokości zawieszenia urządzenia nad powierzchnią podłogi i zbliżona jest do prostokąta o wymiarach 2 X 3 metry. W komplecie zestaw co najmniej 29 gier. 1 zestaw 6. Podłoga interaktywna - Magiczny dywan Pakiet rewalidacyjny Pakiet Rewalidacyjny – stanowi rozbudowę Magicznego dywanu. 16 gier dla dzieci z różnego typu dysfunkcjami. 1 zestaw 7. Młynek pozytywka Lekka, metalowa puszka, w której umieszczony jest mechanizm grający. Zabawka stymulująca układ słuchowy oraz usprawniająca rękę dziecka śr. 7,5 cm • wys. 11 cm Wiek od 12 miesięcy Tylko jedna oferta na rynku 1 szt. 8. Układanka dźwiękowa Układanka typu Lotto dźwiękowe. Gra polegająca na rozpoznaniu prezentowanych dźwięków i kojarzeniu ich z obrazem. Zestaw typu Zwierzęta i natura, zawierający zdjęcia, CD z nagraniem dźwięków, żetony. 1 szt. 9. Układanka Gra ucząca koncentracji uwagi, identyfikowania i różnicowania dźwięków, rozpoznawania dźwięków wybranych instrumentów muzycznych, rozwijająca słownictwo. Zestaw zawierający płytę CD z nagraniami dźwięków 25 dźwięków • 25 dwustronnych kart o wym. 19,5 x 13,5 cm • 150 czerwonych żetonów, Układanka typu Bingo 1 szt. 10. Układanka dźwiękowa Układanka dźwiękowa typu Lotto dźwiękowe Zestaw zawierający: Płyta CD, 12 plansz, 120 kartoników. Zadanie polega na rozpoznaniu dźwięku i połączenie go z odpowiednią ilustracją. 1 szt. 11. Karty do prezentacji 50 kart demonstracyjnych formatu A5 przedstawiających onomatopeje - wyrażenia dźwiękonaśladowcze w czterech kategoriach: zwierzęta domowe, zwierzęta natura, przyroda/otoczenie, dźwięki wydawane przez człowieka • instrukcja z propozycjami zabaw. Pomoc stymulująca rozumienie mowy, rozwijająca słownictwo, ćwicząca uwagę słuchową i koncentrację. Wiek od 2 lat 1 szt. 12. Zestaw bajek na płytach CD Zestaw 10 bajek na płytach CD typu Bajki - Grajki - uczący skupiać uwagę na informacjach dźwiękowych, zapamiętywać je i przetwarzać, pozwalający na odbieranie mowy ze zrozumieniem, służący wzbogaceniu słownika. Zestaw zawierający bajki muzyczne. Głosu bohaterom użyczyli polscy aktorzy: Irena Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Magdalena Zawadzka, Iga Cembrzyńska, Władysław Hańcza, Jan Kobuszewski, Piotr Fronczewski, Wiesław Michnikowski, Marian Kociniak. 1. „O dwóch takich co ukradli księżyc” 2. „Calineczka” 3. „Tomcio Paluch” 4. „Stoliczku nakryj się” 5. „Król Ból” 6. „Alicja w Krainie Czarów” 7. „O Tadku Niejadku” 8. „Przygody Gąski Balbinki” 9. „Przygody Pimpusia Sadełko” 10. „Kopciuszek” 1 szt. 13. Gra z lusterkiem – czerwona Gra pomagająca w zrozumieniu pojęcia symetrii. Zadanie polegające na odtworzeniu za pomocą kostek i lusterka wzorów zaprezentowanych na kartach. Zestaw zawierający: 2 plastikowe lusterka • 4 kostki z wzorami • 24 karty. 1 szt. 14. Mini twister Yoyo Narzędzie do obserwowania w jaki sposób łączą się kolory. Zabawka typu Mini Twister Yoyo, Twister , składająca się z sześciu nakładek (średnica. 5 cm) do uzyskania różnych rezultatów Dzięki 6 różnym nakładkom podczas kręcenia twisterem istnieje możliwość uzyskania różny rezultatów kolorystycznych Wiek od 3 lat 1 szt. 15. Klepsydra sensoryczna z kolorową cieczą Po odwróceniu klepsydry kolorowy żel powoli spływa na dno. 1 szt. 16. Świetlik pałeczka gruba Pałeczki świecące w ciemnościach do 24 godzin. Zestaw zawierający: 10 różnokolorowych pałeczek o wymiarach 1,5cm x 25 cm umieszczonych w tubie Wiek od 6 miesięcy 1 szt. 17. Gra w zapachy Gra typu- Nos w nos – Zestaw zawierający: -6 pojemniczków z różnymi zapachami: dym (palone drewno), jabłko, mięta, mydło, róża, trawa - 24 żetony z obrazkami - plakat 1 szt. 18. Olejki eteryczne – zestaw Co najmniej 5 szt. olejków w różnych zapachach Zapachy: cytryna, pomarańcza, świerk, mięta, lawenda, eukaliptus 1 szt. 19. Pakiet zdjęć Pomoc do ćwiczeń językowych. Pakiet zdjęć Ludzie i emocje zawierający co najmniej 90 zdjęć. 1 szt. 20. Sekwencje zdarzeń Zestaw co najmniej 20 zdjęć zawierających sekwencje zdarzeń. 1 szt. 21. Historyjki obrazkowo - zadaniowe z pytaniami Zestaw zawierający 21 historyjek obrazkowych składających się z trzech obrazków przedstawiających kolejne etapy jednego zdarzenia. 1 szt. 22. Skojarzenia- zdjęcia Układanka uczy nazywania, klasyfikowania różnych przedmiotów. Od 4 lat. 1 szt. 23. Zestaw kart ukazujących dzieci w czasie wykonywania różnych, codziennych czynności. Fotografie przedstawiające wykonywanie różnych czynności. Co najmniej 45 zdjęć. 1 szt. 24. Pudełeczko umożliwiające nagrywanie Komunikator umożliwiający nagrywanie. 1 szt. 25. Urządzenie umożliwiające nagrywanie Urządzenie typu- Elektroniczny podpowiadacz Urządzenie umożliwiające nagrywanie historyjek bądź różnych odgłosów. Możliwość odtwarzania historyjek w kolejności lub losowo. Całkowity czas nagrania 4 minuty. Produkt wyposażony w trzy gniazda 3,5 mm. Urządzenie działające na 3 baterie AAA dołączone do zestawu Wiek powyżej 3 lat 1 szt. 26. Zestaw plakietek i etykietek Zestaw składający się z dwóch oddzielnych zestawów ćwiczeniowych (Gdzie mieszka? i Co lubi?), służący do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na obrazki, uczący rozumienia pytań oraz udzielania odpowiedzi na nie. Zestaw zawierający: - 2 tekturowe plansze (szablon) - 24 tekturowe elementy obrazkowe - 28 etykietek opisowych 1 szt. 27. Zestaw dydaktyczny Zestaw typu „Bawi się… Czym?” Zestaw edukacyjny służący do nauki dopasowywania elementów do całości, dopasowywania rzeczownika w odpowiedniej formie do obrazka, odpowiedzi na pytania: Czym się bawi?, przez podanie etykietek lub wypowiedź oraz czytanie wyrazem. Zestaw zawierający: -8 plansz -8 elementów obrazkowych - 10 etykietek opisowych - opis przykładowych ćwiczeń 1 szt. 28. Zestaw dydaktyczny Zestaw typu Czyja głowa? Czyj ogon? Zestaw zawierający: • 12 tekturowych plansz wzorcowych zwierząt • 36 elementów obrazkowych 1 szt. 29. Układanka –puzzle- 4 pory roku Gra edukacyjna typu 4 pory roku służąca zapoznaniu z kalendarzem i ucząca rozpoznawania pór roku, rozwijająca spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia poprzez dobieranie i układanie pasujących do siebie obrazków. Warstwowe układanki, każda z 4 warstw przedstawiająca inną porę roku. Zestaw zawierający: - 40 karnetów - 4 plansze Wiek od 3 lat. 1 szt. 30. Karty - zdjęcia okazujące emocje Co najmniej 24 zdjęcia dzieci przedstawiających różne emocje. 1 szt. 31. Czasowniki- pomoc edukacyjna Zestaw przeznaczony do ćwiczeń językowych – czasownik. Co najmniej 18 kartoników z ilustracjami czynności. 1 szt. 32. Gra edukacyjna - Domino symetryczne Domino polegające na dopasowywaniu symetrycznych obrazków widocznych na kartonikach. Zestaw zawierający 32 elementy 1 szt. 33. Młotek z wypustkami do masażu Przyrząd do masażu z rączką, która ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, np. pleców. Poręczny i łatwy w użyciu. Poprawiający krążenie i rozluźniający mięśnie, łagodzący dolegliwości bólowe, działający odprężająco, służący także do masowania punktowego. • wym. końcówki 6 x 8 cm • dł. 29 cm 1 szt. 34. Gwiazdka do treningu dłoni - średniej twardości Żelowa gwiazda do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych oraz terapii dłoni polepszająca jej funkcję chwytną, zawsze powracająca do pierwotnego kształtu. Posiadająca właściwości antystresowe. • śr. 8 cm, niebieska 1 szt. 35. Gwiazdka do treningu dłoni - twarda Żelowa gwiazda do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych oraz terapii dłoni. Polepszająca jej funkcję chwytną, zawsze powracająca do pierwotnego kształtu. Posiadająca właściwości antystresowe. • śr. 8 cm, pomarańczowa 1 szt. 36. Hamak – wiszący fotel kojec Wykonany z bawełny. Maksymalne obciążenia 80 kg, 1 szt. 37. Zestaw do mocowania hamaków do sufitu Niezbędne akcesoria do zamocowania hamaka. 1 szt. 38. Labirynt z magnesem - zoo Zabawa polegająca na przeprowadzeniu kulki za pomocą magnetycznego rysika po zawiłym labiryncie. Labirynt przykryty plastikową osłoną. wym. co najmniej 39 x 33 cm 1 szt. 39. Pomoc edukacyjna poprawiająca percepcję słuchową Instrument typu Deszcz. Instrument wykonany z tworzywa sztucznego. W środku umieszczone małe kolorowe koraliki, które spadając w dół wywołują charakterystyczny dla deszczu dźwięk. Wymiary: • dł. 53,5 cm • śr. 4,5 cm Wiek od 3 lat 1 szt. Meble szkolne- Stoły jednoosobowe Blat stołu o wym 700x500 mm Płyta laminowana 18 mm Kolor blatu – buk, rura stalowa fi co najmniej 32mm Rozmiar 3-7 4 szt. Szafka wysoka z półkami 2- drzwiowa zamykana na zamek 2 szafy 4-drzwiowe zamykane na zamki Wymiary minimalne: min. 1850 x 800 x 380 Kolor buk 1 regał z szafką Szafka zamykana na zamek z dwoma kluczykami Wymiary minimalne: min. 1850 x 800 x 380 Kolor buk 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: PRACOWNIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO – SALA DOŚWIADCZEŃ Z MOŻLIWOŚCIĄ DIAGNOZY WYCHOWANKÓW DLA ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W SMOLNIKU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa wyposażenia j.m ilość Specyfikacja/ opis 1. Projektor z 5 tarczami. sztuka 1 Projektor o mocy z silnikiem 1/2rpm za pomocą którego można uzyskać ruchome obrazy na ekranie, ścianie lub suficie. W projektorze tym można wykorzystać tarcze żelowe dające płynny, tarcze obrotowe, a także kolorowe tarcze z różnorodnymi obrazami, które przytwierdzane są do uchwytu z silnikiem, który w wolnym tempie nimi obraca. Waga : 1,67 Wymiary: 215x81x125 mm Żywotność: 100 000 godzin Obudowa metalowa z wysięgnikiem metalowym Dodatkowo możliwość zainstalowania dwóch tarcz jednocześnie oraz możliwość wyświetlania tarcz szklanych max efect, tarcz żelowych i obrazkowych 2. Imitator powiewu sztuka 1 Urządzenie wyposażone jest w duży wentylator o mocy 40 wat w bezpiecznej osłonie. Z boku wbudowany jest regulator prędkości powiewu oraz wyłącznik . Parametry techniczne: wymiary: 41 x 41cm ( prostopadłościan) wykonany ze sklejki #10mm malowanej w kolorze mahoń 3. Interaktywne kolumny wodne zestaw 1 Zestaw trzech mobilnych kolumn sterowanych za pomocą pilota . Kolumny wodne zbudowane są mocnych przeźroczystych rur- plexi 2 mm. W przezroczystej kolumnie woda ma być nasycona bąbelkami powietrza , które przepływają i zmieniają swój kolor pod wpływem światła. Parametry techniczne: średnica rur 10cm, wysokość 175cm 1) podstawa jezdna: 110 x 50cm , miękka nakładka : 110 x 50cm lub 2 ) podstawa stała cała obita pianką i skayem: 140 x 40 x 35cm 4. Lustro akrylowe- zestaw figur / piankowe lusterka . zestaw 1 lustro 2mm z PLEXI powleczonej srebrną warstwą lustrzaną. Parametry nie mniejsze niż 160/150x 70/80 Lusterka piankowe -zestaw 5 lusterek w piankowych , twardych, wodoodpornych w ramkach. fioletowe, niebieskie, żółte, czerwone ( lusterko wypukłe ), pomarańczowe ( lusterko wklęsłe ) Lusterka maja kształt wielokątów o przekątnej 18 cm, boki około 10 cm każdy 5. Tablica świetlno – dźwiękowa sztuka 1 Urządzenie to integruje odczuwanie dźwięku i światła. Tablica wyposażona jest w radio z CD i MP3 oraz dwa przewodowe mikrofony oraz wzmacniacz SA-230/SW. Obudowa: płyta laminowana olcha Ekran: plexi 3mm kolor mleczny Wymiary; 100x77x35 6. Tablice manipulacyjne sztuka 2 Tablice manipulacyjne służące do stymulacji wzroku, słuchu i dotyku. Zbudowane z płyty laminowanej, kolor : olcha . Posiada cztery podświetlane przyciski oraz cztery „ magiczne pałeczki”. Wymiary 90 x70 x15 . Pierwsza tablica stymulacja słuchu zawartość : dzwonki Druga tablica stymulacja wzroku zawartość: cymbałki, dzwonki wietrzne, trąbka, dzwonek żelowy Do oświetlenia pasek LED UV 7. Wyspa światłowodowa sztuka 1 Wyspa światłowodowa ma być wyłożona lustrami akrylowymi ( grubość 2 mm. ) po bocznych ścianach (Ścianki zbudowane są z płyty laminowanej kolor olcha. ) Wyspa składa się z dwóch luster ustawionych prostopadle do siebie . Miękkiej, kolorowej podłogi, która wykonana jest z pianki poliuretanowej i obita kolorową tkaniną plecakową ( wodoodporną ) lub „gruchami” oraz wiązki światłowodów. Wymiary płyt: 110x120cmzestaw światłowodów : 100szt. x 2m sterowane pilotem. Dodatkowo wyposażona w półkę o promieniu 50cm, 8. Materac gimnastyczny/rehabilitacyjny składany sztuka 10 Materac 3-częściowy gimnastyczny o wymiarach 195 x 85 x 5 cm lub 195 x 100 x 5 cm Materac wykonany jest z twardej pianki poliuretanowej i materiału skóropodobnego. Ponadto, materiał materaca jest łatwo zmywalny. 9. Magiczne akwarium sztuka 1 Elementy znajdujące się w akwarium maja reagować na światło ultrafioletowe, poprzez wbudowaną w obudowę taśmę LED UV. Zawartość akwarium to ozdoby morskie, kolorowe rośliny, muszle. Obudowa: czarna laminowana płyta z przodu bezbarwna płyta Plexi Wymiary:70x40x35 10. Rolety sztuka 1 Roleta zaciemniająca Kolor : fioletowy Wymiary: 135x135 11. Zestaw do aromaterapii zestaw 1 Zestaw do aromaterapii ma składać się z emitera zapachu, 10 olejków zapachowych oraz książki nt. aromaterapii. Obudowa z tworzywa sztucznego z wymiennym filtrem i wbudowanym wentylatorem Wysokość około 20 cm 12. Urządzenie do wytwarzania baniek mydlanych sztuka 1 wymiary: 240x130x260mm, waga: 1kg, pojemność zbiornika 0,3litra. Działa na baterie i prąd, 13. Koncentrat do wytwarzania baniek mydlanych sztuka 5 Płyn do baniek mydlanych powinien być wyprodukowany zgodnie z normą PN EN71 tzn. normą dotyczącą bezpieczeństwa a także posiadać znak CE. 14. Grucha relaksacyjna sztuka 2 Grucha relaksacyjna typu pufa powinna być wykonana z sztucznej skóry wypełnionej granulatem polistyrenowym Materiał, z którego wykonana jest powinien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny Wymiary: 105 x 71cm 190L 15. biurko sztuka 1 kolor blatu: biały kolor frontów: biały kształt blatu: prostokątny materiał korpusu: płyta laminowana materiał blatu: płyta laminowana szerokość mebla (cm): 135 [cm] wysokość mebla (cm): 77 [cm] głębokość mebla (cm): 50 [cm] liczba szuflad: 2 liczba półek: 5 16. Zestaw muzyki relaksacyjnej zestaw 1 Płyty z odgłosami natury. Płyty CD i DVD z odgłosami natury i filmami przyrodniczymi z muzyką relaksacyjną w tle. 17. Ścieżka fakturowo-sensoryczna sztuka 4 Ścieżka fakturowa składa się z 6 tafli o różnorodnej fakturze, Stymuluje receptory znajdujące się w stopach. Wymiary tafli: 45x35cm ( wykonane ze sklejki #10mm ) Skład: 1. półkule drewniane wysokie 2. półkule drewniane płaskie 3. ostra trawka 4. włochata wykładzina 5. wykładzina z rowkami 6. miękka, pluszowa wykładzina 18. Rzutnik laserowy kosmos sztuka 1 wyposażony w technologię holograficzną i laser. Głowica ruchoma przypominająca wyglądem gwiazdę. Jest umieszczona za pomocą dwóch wysięgników na okrągłej podstawie. Obudowa: tworzywo sztuczne 2 wbudowane soczewki 19. Lustrzane dzwonki UV sztuka 2 Urządzenie przypomina wyglądem karuzele na końcu której znajdują się płytki dwustronne (z jednej strony są lustra akrylowe z drugiej płytki fluorescencyjne) a na końcu zawieszone są dzwoneczki. Wysokość około 25 cm 20. Tapeta UV sztuka 5 Tapeta przenośna, po naświetleniu światłem UV powinna dawać specjalne efekty wizualne Wymiary 135x180 . Wzór „ Kosmos” , która przedstawia niebo z gwiazdami i planetami na granatowym tle . – 5 sztuk . Obudowana w ramkę drewnianą o szerokości 4 cm 21. Reflektor oświetlający tapetę sztuka 1 Reflektor Służyć ma do oświetlania Tapet UV a także innych elementów które świecą w świetle UV. W zestawie odpowiednio powinny znaleźć się : energooszczędna świetlówka kompaktowa ( 25W E-27) oraz przewód z wtyczką. zasilanie: 230V AC, 50Hz wymiary: 235x195x140 waga: 1kg Obudowa metalowa z ruchomą rączko do zamontowania. *SPRZĘTY POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI NA SPRZĘT PRZEZNACZONY DO SAL DOŚWIADCZANIA ŚWIATA Testy do pracowni wsparcia psychologicznego – sala doświadczeń z możliwością diagnozy wychowanków. Z testów będzie koszt stała osoba z wykształceniem specjalistycznym (psycholog) zatrudniona w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku Lp. Nazwa wyposażenia j.m ilość Specyfikacja/ opis 1. Test do pomiaru inteligencji ogólnej zestaw 1 Test/ Skala ma służyć do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Ma składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy). Dla dzieci w wieku szkolnym : 6-16r.z Autorzy adaptacji i podręcznika: Anna Matczak, Anna Piotrowska, Wanda Ciarkowska Wiek: Dzieci w wieku szkolnym (6 - 16 lat) Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)Kategoria testu: C - Tylko dla psychologów 2. Test do pomiaru inteligencji ogólnej zestaw 1 Test/ Skala w wersji PL ma służyć do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Ma składać się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr). Autorzy podręcznika i standaryzacji: Jerzy Brzeziński, Marek Gaul, Elżbieta Hornowska, Aleksandra Jaworowska, Andrzej Machowski, Marzenna Zakrzewska Wiek: Młodzież powyżej 16 lat, dorośli. Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu: C - Tylko dla psychologów 3. Kwestionariusz do badania postaw rodzicielski rodzicie młodzież zestaw 1 Kwestionariusz ma za zadnie badać postawy rodzicielskie. Test ma zawierać pięć skal odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej. Autor: Mieczysław Plopa Wiek: Młodzież i dorośli w wieku 13-20 lat Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania - nieograniczony; przeciętnie około 30-40 minut Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) 4. Test do badania osobowości i zainteresowań zestaw 1 Autorzy testu: Erich Mittnecker, Walter Toman Autor adaptacji: Elżbieta Renata Dajek (1993) Wiek: Młodzież, dorośli Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu: C - Tylko dla psychologów Test powinien mieć postać zeszytu zawierającego 214 stwierdzeń (120 dotyczy osobowości, a 94 - zainteresowań), które badany ocenia na specjalnym arkuszu odpowiedzi. Test ma badać takie skale osobowości jak: samokrytyka-brak samokrytyki, nastawienie społeczne- nastawienie aspołeczne, ekstrawersja-introwersja, nieneurotyczny-neurotyczny, niemaniakalny -maniakalny, niedepresyjny-depresyjny, nieschizoidalny-schizoidalny, nieparanoidalny-paranoidalny, wegetatywnie stabilny-wegetatywnie labilny. 5. Kwestionariusz do badania kompetencji społecznych zestaw 1 Autor testu: Anna Matczak (drugie, uzupełnione wydanie podręcznika: 2007) Wiek: Młodzież, dorośli. Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia Kategoria testu: B1 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii Test ma służyć do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Kwestionariusz ma składać się z 90 pozycji, stanowiących bezokolicznikowe określenia różnych czynności. Wersja dla młodzieży licealnej 15-19 lat. 6. Test badający rozumienie emocji zestaw 1 Autorki: Anna Matczak i Joanna Piekarska Wiek:Dorośli i młodzież od 15 roku życia. Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia Kategoria testu: B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii oraz szkoleniu z konkretnego testu Test ma być przeznaczony do pomiaru zdolności do rozumienia emocji. Na test ma składać się łącznie 30 zadań, pogrupowanych w pięć części (podtestów), obejmujących po 6 zadań o charakterze zamkniętym, opartych na materiale werbalnym. Rezultaty ujmowane są pod postacią jednego wyniku łącznego, określanego na podstawie liczby poprawnie wykonanych zadań. 7. Projekcyjny test do badania osobowości zestaw 1 Autor testu i podręcznika: Henry Murray (polskie wydanie podręcznika: 1987) Wiek: Młodzież, dorośli. Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu: C - Tylko dla psychologów Materiał testowy ma składać się z 31 plansz: 30 obrazków czarno-białych i jedna biała karta. 8. Projekcyjna metoda diagnostyczna zestaw 1 Autor: Herman Rorschach Wiek: Dzieci, młodzież, dorośli Procedura: Badanie indywidualne; czas badania: nieograniczony Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu: C - Tylko dla psychologów Test ma składać się z 10 tablic przedstawiających symetryczne plamy atramentowe (pięć czarno-białych, dwie z dodatkiem koloru czerwonego i trzy wielobarwne). Ma służyć do Diagnozy osobowości, diagnozy klinicznej i oceny postępów psychoterapii 9. Narzędzie służące do oceny nieprzystosowania zestaw 1 Autorzy testu: J. B. Rotter, M. I. Lah, J. E. Rafferty Autorzy podręcznika: Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2008) Wiek: Dzieci, młodzież, dorośli. Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu: C - Tylko dla psychologów narzędzie ma służyć do oceny nieprzystosowania. Ma składać się z 40 trzonów, czyli początków zdań, które badany ma uzupełnić. 10. Test badający uwagę i spostrzegawczość zestaw 1 Autor testu: Rolf Brickenkamp Polska standaryzacja: Elżbieta R. Dajek (2003) Wiek: dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli Użytkownicy testu: psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych) Test ma mieści się na dwustronnie zadrukowanym arkuszu formatu A4. 11. Test służący do badania pamięci i percepcji wzrokowej zestaw 1 Autor testu: Artur L. Benton (wydanie piąte z 1992 roku) (1996) Polska normalizacja: Aleksandra Jaworowska (2007) Wiek: dzieci, młodzież, dorośli. . Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu: C - Tylko dla psychologów test posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E 12. Kwestionariusz do pomiaru agresywności zestaw 1 • autorzy: Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke, Dorota Kalka • kategoria narzędzia: TP • diagnozowany obszar: poziom agresywności Kwestionariusz ma być przeznaczony do pomiaru agresywności młodzieży gimnazjalnej, w oparciu o pięć wymiarów: Agresja bezpośrednia Agresja pośrednia Agresja werbalna Opozycyjność Drażliwość Narzędzie ma składać się z podręcznika, arkuszy kwestionariusza oraz foliowego klucza do oceny odpowiedzi. 13. Test do badania zainteresowań zestaw 1 autorzy: Małgorzata Połajdowicz, Ewa Radtke-Pawłowska, Urszula Sajewicz-Radtke Test ma być przeznaczony do oceny zainteresowań zawodowych ucznia o obniżonych możliwościach intelektualnych (inteligencja niższa niż przeciętna, pogranicze upośledzenia umysłowego, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim). Narzędzie ma diagnozować poziom nasilenia zainteresowań w obrębie następujących obszarów zawodowych: człowiek-człowiek, człowiek-przyroda, człowiek-technika, człowiek-estetyka. 14. Test badający przyczyny niepowodzeń szkolnych u gimnazjalistów zestaw 1 autorzy: Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke Narzędzie ma pozwalać na wstępną ocenę rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i językowych,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: PRACOWNIA GEOGRAFICZNA DLA ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W SMOLNIKU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:l.p Nazwa wyposażenia j.m. ilość Specyfikacja opis 1 Kompas sztuka 6 Kompas (busola) z zamkniętą obudową. Tarcza wskazań na łożysku igłowym, komora busoli wypełniona olejem mineralny tłumiącym drgania, zakłócenia elektromagnetyczne i ułatwiającym dostrojenie się igły magnetycznej. Materiał: tworzywo sztuczne plastic. Kolor: czarny. Średnica tarczy: 60 mm. 2 Magnetyczny system słoneczny sztuka 1 Płaski magnetyczny model: Słońca, Ziemi, Księżyca oraz pozostałych planet. Średnica 25 cm. Kształt: koło. Materiał: tworzywo sztuczne. Zestaw wielokolorowy( kolory realistyczne planet). 3 Minerały i kamienie szlachetne plansza dydaktyczna sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV zalaminowana. 4 Skały i minerały 56 próbek w drewnianym pudełku sztuka 1 Próbki 56 skał i minerałów zapakowane w drewnianym pudełku. Rozmiar (41 x 24 x 4 cm). Okazy ułożone i ponumerowane według poniższego wykazu: 01 Wanadynit 29 Gabro 02 Piryt 30 Plagiogranit 03 Hematyt 31 Granit Moyite 04 Magnetyt 32 Kwarc dioryt 05 Boksyt 33 Grandioryt 06 Limonit 34 Sjenit 07 Albit 35 Kwarc sjenit 08 Magnezyt 36 Mułowiec 09 Kwarc 37 Łupek ilasty 10 Talk 38 Pyłowiec 11 Kaolinit 39 Arenit 12 Mika 40 Piaskowiec Kwarcowy 13 Skaleń 41 Margiel 14 Kalcyt 42 Wapień 15 Dolomit 43 Wapień węglowy 16 Baryt 44 Kreda 17 Anhydryt 45 Krzemionkowa skała 18 Apatyt 46 Okruchowiec 19 Serpentynit 47 Konglomerat 20 Wolastonit 48 Leptyt 21 Chloryt 49 Fyllit 22 Biały marmur 50 Glaukofan 23 Grafit 51 Eklogit 24 Węgiel 52 Gnejs 5 Obieg wody w przyrodzie model funkcjonalny sztuka 1 Symulator obiegu wody w przyrodzie z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, przedstawiający fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi. Wymiary: 40x30x20cm. Materiał tworzywo sztuczne. Kolory realistyczne odzwierciadlające litosferę i atmosferę. 6 Geografia dla Gimnazjum (26 plansz) sztuka 1 Zestaw 26 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV. Tematyka plansz według podanego wykazu: Kształt i rozmiar Ziemi, Porównanie wielkości planet i Słońca., Położenie Ziemi na orbicie w różnych porach roku na tle Zodiaku, Widoma droga Słońca nad horyzontem w różnych porach roku, Widomy ruch sfery niebieskiej, Zaćmienie – zaćmienie Słońca i Księżyca, Strefy czasu. Dzieje Ziemi, Zegar geologiczny Ziemi, Budowa atmosfery, Skład powietrza., Typy chmur, Współrzędne geograficzne, Obieg wody w przyrodzie, Elementy doliny rzecznej – rozwój meandrów, Działalność wód morskich, Związki elementów środowiska., Krajobrazy strefowe- tajga i tundra, Krajobrazy strefowe- las równikowy. Krajobrazy strefowe- sawanna, Cyrkulacja monsunowa, Piętra roślinne – Tatry, Piętra roślinne – Himalaje, Wybrane składniki krajobrazu. 7 Litosfera i wnętrze Ziemi sztuka 2 Foliogramy: 1.Podział dziejów Ziemi. 2.Budowa wnętrza Ziemi. 3.Skład chemiczny Ziemi. 4.Magnetosfera. 5.Rozmieszczenie stref klimatycznych. 6.Tworzenie się i rozpad izotopu 14C. 7.Cykl geologiczny. 8.Mechanizm ruchów wielkich płyt litosfery. 9.Rozmieszczenie wulkanów i natężenie trzęsień Ziemi. 10.Wielkość lądów. 11.Formy występowania skał magmowych. 12.Uskoki. 13.Zrąb i rów tektoniczny. 14.Strefy roślinne na świecie. 15.Formy ukształtowania dna oceanów. 8 Hydrosfera sztuka 1 Foliogramy: 1.Postacie wody na Ziemi. 2.Schemat krążenia wody w przyrodzie. 3.Przypływy i odpływy. 4.System rzeczny. 5.Działalność rzeki wzdłuż jej brzegu. 6.Wody artezyjskie i subartezyjskie. 7.System wód podziemnych. 8.Zjawiska krasowe. 9.Gejzer. 10.Przykłady jezior. 11.Lodowiec górski. 12.Dolina polodowcowa. 9 Kształtowanie powierzchni Ziemi sztuka 1 Foliogramy: 1.Budowa wulkanu. 2.Główne rodzaje stożków wulkanicznych. 3.Wietrzenie i erozja. 4.Elementy brzegu morskiego. 5.Rodzaje wybrzeży. 6.Przekrój klifu. 7.Tworzenie się atolu. 8.Schematy zarastania basenów. 9.Krzywa hipsograficzna. 10 Środowisko geograficzne sztuka 1 Foliogramy: 1.Krążenie węgla w przyrodzie. 2.Efekt cieplarniany. 3.Dziura ozonowa. 4.Zanieczyszczenie atmosfery pyłami pochodzenia naturalnego i technicznego. 5.Zestawienie przenoszonych obecnie pyłów pochodzenia naturalnego i powstałych w wyniku działalności ludzkiej. 6.Powstanie kwaśnych deszczy. 7.Smog. 8.Odpady komunalne i przemysłowe. 9.Zanieczyszczenie wód. 10.Tablica do oznaczania klasy czystości wody. 11.Schemat zarastania jeziornych basenów. 12.Porównanie jeziora oligotroficznego i entroficznego. 11 Ziemia planeta układu słonecznego sztuka 1 Foliogramy: 1.Układ Słoneczny. 2-4.Cechy fizyczne planet. 5.Komety. 6.Zaćmienie Słońca. 7.Energia słoneczna. 8.Budowa wewnętrzna Słońca. 9.Zaćmienie Księżyca. 10.Fazy Księżyca. 11.Sfera niebieska. 12.Pozycje Ziemi na orbicie w różnych porach roku. 13.Widome drogi Słońca nad horyzontem w dn. 22 VI i 22 XII. 14.Czas uniwersalny. 15.Długość geograficzna. 16.Szerokość geograficzna. 17.Strefy oświetlenia Ziemi. 18.Rodzaje siatek kartograficznych. 12 Edurom-pakiet geografia- Gimnazjum G1,G2,G3 sztuka 1 Program multimedialny do nauki Geografii na płytach CD oryginalnie zapakowany zawierający: 1004 ćwiczenia, 200 filmów i animacji, 126 nagrań, 2000 zdjęć i ilustracji zebranych w przeglądarce multimedialnej ,2000 zdjęć i innych ilustracji, 2500 multimedialnych stron, Biogramy - zestaw 40 ilustrowanych biografii słynnych geografów i podróżników. Mapy – 512 map, tworzących multimedialny atlas geograficzny, zaopatrzonych w indeks, legendę oraz opcje umożliwiające maksymalne powiększenie każdego fragmentu map. Układ Słoneczny – multimedialna prezentacja pozwalająca na obserwację ruchu planet z różnych perspektyw, oddająca stosunki przestrzenne pomiędzy planetami i ich orbitami oraz zawierająca podstawowe informacje na temat kolejnych planet Układu Słonecznego (klasa 1). Zestaw kilkudziesięciu niezbędnych tablic geograficznych, które zapewniając możliwość segregowania alfabetycznego i hasłowego, szeregują wszystkie ważne dane liczbowe. Słowniczek – kilkaset terminów geograficznych , 21 testów sprawdzających 13 Nasza woda-obieg wody gra ekologiczna sztuka 1 Interaktywna gra planszowa przedstawiająca obieg wody w przyrodzie i jej wpływ na ich życie. W czasie gry uczniowie poznają: cykl obiegu wody w przyrodzie, ciekawostki o wodzie, ile wody zużywa człowiek, w jakich sytuacjach możemy oszczędzać wód. Zawartość: plansza do gry – 24 elementy układanki – 4 pionki – 1 kostka – instrukcja z komentarzem metodycznym. Materiał: tektura pokryta laminatem. Gra musi być oryginalnie zapakowana w opakowaniu z grubego kartonu. 14 Lupa szkło powiększające 3x formatu a4 do czytania sztuka 15 Lupa o wymiarach szkła powiększającego 22,5x 15,5. Powiększenie x3. Kolor: czarny. Materiał: ABS plastic. Waga 57 g. Wymiar z opakowaniem 30x 19,5 cm. 15 Magnetyzm kuli ziemskiej sztuka 1 Dwu częściowy zestaw składający się z piłki gumowej reprezentującej ziemię z obrysami kontynentów oraz silnym magnesem umieszczonym wewnątrz piłki tworzącym niewidoczne zewnętrzne pole magnetyczne. Drugim elementem zestawu magnes z uchwytem pozwalającym na obrót magnesu w 2 płaszczyznach tworząc 3 wymiarowy kompas. Kształt koło. Materiał tworzywo sztuczne ABS Plastik. Zestaw wielokolorowy( kolor zielono-niebieski ). 16 Tellurium sztuka 1 Ruchomy model układu Słońce-Ziemia-Księżyc, wykorzystywany do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Wyposażony w soczewki Fresnela. Komplet z zasilaczem, pokrowcem ochronnym, flamastrem, żarówką oraz dodatkowym kablem. Średnica globu: O150 mm, soczewki: O160 mm, lampa: 12V/20W. Wymiary: 720 x 370 x 250 mm. Materiał: tworzywo sztuczne ABS Plastik. 17 Układ słoneczny sztuka 1 Zestaw składający się z 11 nadmuchiwanych piłek reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię oraz pozostałe planety układu. Piłki o średnicy od ok. 20 do 90 cm. Kształt: koło. Materiał: tworzywo sztuczne elastyczne. Zestaw wielokolorowy( kolory realistyczne planet). Zestaw z pompką akcesoriami naprawczymi 18 Model jaskini krasowej sztuka 1 Model ukształtowania terenu, model jaskini krasowej w przekroju. We wnętrzu jaskini krasowej uwidocznione poszczególne formy krasu oraz nacieki. Model składający się z 2 elementów, po ściągnięciu górnej części możliwość obserwacji wnętrza jaskini z zaznaczonymi poszczególnymi formami krasowymi. Wymiary: 30x45x29.6 cm. Kolorystyka: brąz kolor skał krasowych, niebieski kolor wody. Materiał: tworzywo sztuczne plastic. 19 Model ukształtowania terenu w przekroju-kanion sztuka 1 Model ukształtowania terenu w przekroju-kanion. Wymiary: 35x54x15.5 cm. Kolorystyka: brąz kolor płyt, niebieski kolor wody. Materiał: tworzywo sztuczne plastic. 20 Wiatromierz sztuka 1 Wiatromierz do pomiaru prędkości wiatru oraz wyznaczania jego kierunku. Wymiary - 175 x 360 mm, ciężar - 0,87 kg. Materiał: metal malowany metodą proszkową, kolor srebro. 21 Zegar słoneczny sztuka 1 Zegar słoneczny ( z podziałką godzinową).Wymiary - 310 x 310 x 48 mm, ciężar - 0,80 kg. Materiał: metal proszkowany. 22 Ogródek meteorologiczny sztuka 1 Ogródek meteorologiczny, pozwalający na monitorowanie pogody na dużym obszarze przez 24 godziny. Konstrukcja drewniana z okuciami metalowymi. Drzwi dwuskrzydłowe zamykane na klucz. Wymiary gabarytowe: (szer. x głęb. x wys. przód /wys. tył): 860 x 560 x 830/680 mm. Kolor: biały. Wyposażenie ogródka: • Wiatromierz Wilde'a. Słup metalowy w stopie betonowej, na którym osadza się wiatromierz. Wysokość standardowa: 4,5 m • Deszczomierz Służy do mierzenia opadów atmosferycznych. Składa się z dwuczęściowego, cylindrycznego korpusu. Górna część korpusu jest nasunięta częściowo na część dolną. Część górna pełni rolę kolektora zbierającego opady atmosferyczne i jest zakończona ostrym pierścieniem o powierzchni 200 cm2. W dolnej części korpusu mieści się zbiornik na wodę pochodzącą z pomiarów. Pomiar opadu polega na zmierzeniu ilości wody zebranej w określonym czasie w zbiorniku. Pomiaru tego dokonuje się za pomocą menzurki wyskalowanej bezpośrednio w mm opadu. Dane techniczne: powierzchnia zbiorcza pierścienia – 200 c m2, wymiary gabarytowe – ok. O190 x 470 mm. • Słupek do deszczomierza. Słupek o przekroju 10 x 10 cm i długości ok. 1,5 m, przeznaczony do montażu deszczomierza, do stosowania w zmiennych warunkach atmosferycznych. • Barometr Dane: 1. Zakres pomiaru ciśnienia: 920 do 1080 hPa; 690 mmHg do 810 mmHg 2. Max błąd wskazań w obszarze 980-1040 hPa +/- 1,5 hPa 3. Max błąd wskazań w pozostałym obszarze +/- 2,5 hPa 4. Max błąd wskazań w zakresie temperatur od -30 do+50°C: +/- 0,25 hPa na każde 10°C różnicy względem temp.+20°C 5. Zakres kompensacji temp.: od -30 do+50°C 6. Wymiary gabarytowe: ok. O152 x 72 mm • Termometr gruntowy. Materiał: szkło. Podziałka numeryczna ze słupkiem rtęci. • Trzymadło do termometru gruntowego. Trzyramienny stojak. Materiał: metal malowany metodą proszkową. • Klatka meteorologiczna, a w niej: 1. Termometr max. 2. Termometr min 3. Psychometr Augusta 4. Termograf 5. Podstawa 6. Schodki. Stopnie wykonane z cynkowanej blachy stalowej, osadzone w ramie metalowej lakierowanej metodą proszkową. 23 Rodzaj gleb sztuka 1 Zestaw 15 próbek gleb występujących na ziemi w pudełku. Skrzyneczka zawiera próbki pięciu rodzajów gleb: gleba czerwona, lateryt, czarnoziem, gleba brunatna, gleba ryżowa. Każda próbka występuje trzykrotnie. Materiał: drewno naturalne. Wymiary walizki: 27x21x4cm. 24 Ukształtowanie terenu w przekroju-płyty tektoniczne i wulkany sztuka 1 Ukształtowanie terenu w przekroju – płyty tektoniczne i wulkany. Wymiary: 61x32x14.7 cm. Kolorystyka: brąz kolor płyt, niebieski kolor wody. Materiał: tworzywo sztuczne plastic. Wymiary: 61x32x14.7 cm. 25 Globus fizyczny sztuka 15 Globus 220mm mapa fizyczna Wysokość: 30cm. 26 Globus indukcyjny sztuka 15 Globus 250mm indukcyjny z opisem wys.38 cm. 27 Pochyłomierz sztuka 1 Wysokość pochyłomierza osadzonego na statywie - 400 mm Wysokość pochyłomierza osadzonego na pręcie - 1000 mm 28 Polska -moja ojczyzna sztuka 1 Materiał dydaktyczny zawiera:dużą mapę Polski w formacie A-1, kolorowe plansze formatu A-3, zafoliowane obustronnie, jednorodne graficznie, płytę CD ze wszystkimi planszami i kartami pracy z możliwością wielokrotnego drukowania(sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu. Spis kolorowych tablic formatu A3: godło Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, hymn Rzeczypospolitej Polskiej – tekst pierwszej zwrotki z refrenem, czteroelementowa mapa fizyczna Polski wraz z symbolami ważniejszych miast, administracyjna mapa Polski wraz z herbami wszystkich miast wojewódzkich, Polska i jej sąsiedzi oraz ich flagi narodowe, mapa Polski z uwzględnieniem regionów oraz charakterystycznych dla nich strojów ludowych, postacie w ludowych strojach: krakowskim i góralskim, postacie w ludowych strojach: łowickim i wielkopolskim, postacie w ludowych strojach: kaszubskim i śląskim, znaczące postacie dla historii i kultury polskiej: Fryderyk Chopin, znaczące postacie dla historii i kultury polskiej: Mikołaj Kopernik, znaczące postacie dla historii i kultury polskiej: Jan Paweł II, typy krajobrazów występujących w Polsce: krajobraz nizinny, typy krajobrazów występujących w Polsce: krajobraz górski, typy krajobrazów występujących w Polsce: krajobraz nadmorski. 29 Polska w UE sztuka 1 Tablice kolorowe A3. Materiał: oprawa kartonowa z obwolutą PCV. 19 kolorowych plansz formatu A3, obustronnie zafoliowanych, jednorodnych graficznie; możliwe jest tworzenie dowolnych kombinacji w zależności od realizowanego zagadnienia i indywidualnych zainteresowań dzieci. Karty pracy dla ucznia do kolorowania i wycinania. Płytę CD z wszystkimi planszami i kartami pracy z możliwością wielokrotnego drukowania. Sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu . Spis kolorowych tablic formatu A3: Mapa Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Obrady Parlamentu Europejskiego, Hymn Unii Europejskiej, Waluta Unii Europejskiej, Bank Europejski, Wspólna Europa, Polska w Unii Europejskiej, Trybunał Europejski, Pomoc Unii Europejskiej, Europa bez granic, Flagi 1, Flagi 2, Flagi 3,Flagi 4. 30 Skamieniałości kolekcja sztuka 1 Kolekcja 30 skamieniałości (w sztywnym pudełku z przegródkami) próbki zwierząt i roślin z okresu paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku ilustrujące główne formy życia występujące w historii geologicznej Ziemi. Zestaw umieszczony w drewnianej walizce. 31 Gleba zestaw doświadczalny(walizka) sztuka 1 Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. Walizka badacza wyposażenie: Płyn Helliga, Strzykawka 5 ml i 10 ml, Bibuły osuszające, Lupa powiększająca x 5, Probówka okrągło denna, Stojak plastikowy do probówek, Łyżeczka do poboru próbek gleby, Płytka kwasomierza Helliga, Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich, Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników, 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody. Zestaw umieszczony w sztywnej plastikowej walizce. 32 Taśma miernicza sztuka 1 Taśma z centymetrem dł. 20m. Opis metalowa zwijana. 33 Lornetka sztuka 10 Budowa dachopryzmatyczna Średnica obiektywów [mm] 25 Powiększenie 10 Kolor soczewek niebieski Pryzmaty BK7 Powłoki soczewek MC Pole widzenia z 1000m [m] 96 Średnica źrenicy wyjściowej [mm] 2,5 Sprawność zmierzchowa 15,81 Jasność względna 6,25 Napełnienie azotem NIE Wodoodporność NIE Podłączenie do statywu NIE Ogniskowanie centralne Kolor korpusu szary Wymiary [mm] 29x111x105 Masa [g] 250 Wyposażenie lornetki pasek do lornetki pokrowiec. Średnica poniżej 40mm Powiększenie 10 x - 16 x - Bresser - HUNTER 10X25 lub równoważna 34 Multimedialny geograficzny atlas świata sztuka 1 Program edukacyjny cd zapakowany oryginalnie i ofoliowany. Specyfika: 1. Kreator (projektant) map umożliwiający tworzenie własnych map 2. Dynamiczna skala przeliczająca się w zależności od powiększenia 3. Dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy 4. Sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy 5. Mini-mapa lokalizująca na mapie głównej wyświetlany obszar 6. Moduł tworzenia własnych notatek przypisanych do danej mapy 7. Opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym 8. Warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki 35 Stojak do przechowywania i zawieszania map sztuka 1 Konstrukcja rozbieralna na kółkach jezdnych, wykonana z kształtowników metalowych, wyposażona w dwa wysięgniki oraz komplet haków na ruchomych wspornikach. Umożliwia przechowywanie 15 map o różnej wielkości. Listwa ze sklejki liściastej zawiera zestaw tabliczek do umieszczania kart opisowych. Wymiary (dług. x szer. x wys.): 1300 x 460 x 1370 36 Mapa gospodarcza Afryka sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000 .Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 37 Mapa ogólnogeograficzna Afryka sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV 38 Mapa polityczno/konturowa Afryka sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV 39 Mapa gospodarcza Ameryka Północna sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV 40 Mapa ogólnogeograficzna Ameryka Północna sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV 41 Mapa polityczno/konturowa Ameryka Północna sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 42 Mapa ogólnogeograficzna Ameryka Południowa sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV Skala: 1 : 8 000 000 43 Mapa polityczno/konturowa Ameryka Południowa sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV 44 Mapa ogólnogeograficzna Antarktyda sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 45 Mapa ogólnogeograficzna Australia i Oceania sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 46 Mapa polityczno/konturowa Australia sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 47 Mapa gospodarcza Azja sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm. Skala: 1 : 8 000 000. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 48 Mapa ogólnogeograficzna Azja sztuka 1 Format: 160 cm x 190 cm Skala: 1 : 7 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 49 Mapa polityczno/konturowa Azja sztuka 1 Format: 160 cm x 190 cm Skala: 1 : 7 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 50 Mapa gospodarcza Europa sztuka 1 Format: 160 cm x 190 cm Skala: 1 : 7 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 51 Mapa ogólno geograficzna Europa sztuka 1 Format: 160 cm x 190 cm Skala: 1 : 7 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 52 Mapa podział polityczn/ rozmieszczenie ludność Europa sztuka 1 Format: 160 cm x 190 cm Skala: 1 : 7 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 53 Mapa administracyjna Polski sztuka 1 Skala: 1 : 520 000 Formaty: 200 x150 cm . Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 54 Mapa fizyczna z ele. ekologii Polski sztuka 1 Skala: 1 : 520 000 Formaty: 200 x150 cm Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 55 Mapa polityczna Świata ( stan na 2014) sztuka 1 Skala: 1 : 520 000 Formaty: 200 x150 cm Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 56 Mazowsze. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/ krajobrazowa sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm Skala: 1 : 8 000 000 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 57 Małopolska. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/ krajobrazowa sztuka 1 Format: 110 cm x 150 cm. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV Skala: 1 : 8 000 000 58 Plansza dydaktyczna Afryka sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 59 Plansza dydaktyczna Ameryka Północna sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 60 Plansza dydaktyczna Ameryka Północna urbanizacja sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 61 Plansza dydaktyczna Ameryka Południowa sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 62 Plansza dydaktyczna Arktyka sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 63 Plansza dydaktyczna Atmosfera wnętrze ziemi sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 64 Plansza dydaktyczna Australia sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 65 Plansza dydaktyczna Azja sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 66 Plansza dydaktyczna Azja połu.-wscho. sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 67 Plansza dydaktyczna Azja Środkowa sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 68 Plansza dydaktyczna Budowa wulkanu sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 69 Plansza dydaktyczna chmury i ich rodzaje sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 70 Plansza dydaktyczna dinozaury i inne gady prehistoryczne sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 71 Plansza dydaktyczna dzieje geologiczne ziemia sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 72 Plansza dydaktyczna dżungla afrykańska sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV 73 Plansza dydaktyczna dżungla amazońska sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 74 Plansza dydaktyczna Europa mapa polityczna sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 75 Plansza dydaktyczna mieszkańcy Bałtyku sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 76 Plansza dydaktyczna mieszkańcy jezior sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 77 Plansza dydaktyczna mieszkańcy lasów sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 78 Plansza mieszkańcy pól i łąk sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 79 Plansza dydaktyczna Mapa pogody sztuka 1 Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 80 Zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy, głośniki, okablowanie 10m) sztuka 1 Tablica interaktywna minimalne wymagania: - Technologia pozycjonowania: IR (pozycjonowanie w podczerwieni) można obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem. - Obszar interaktywny: od 77 do 85 cali - Wymiar zewnętrzny: od 78 do 88 cali - Format: 4:3. - Rodzaj powierzchni: suchościeralna, magnetyczna matowa, porcelanowa lub ceramiczna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy - Paski skrótów: po obu stronach tablicy - Zasilanie: poprzez port USB - Tempo śledzenia sygnału: 3ms - 12 ms. - Precyzja dotyku: max. ± 3 mm - Kompatybilna z system operacyjnym: WindowsXP/Vista/7/8/10, Mac, Linux. - Funkcja muli-touch: jednoczesna praca min. 8 osób - Technologia rozpoznawania gestów multi gesture - Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników - Aktywna półka na pisaki – 3 kolory pisaków oraz gumka, - Kabel USB do podłączenia tablicy: min. 6 m - Zestaw montażowy: naścienny - Certyfikaty produktu: CE, ROHS. - Gwarancja: min. 5 lat na tablicę - Głośniki: min. 2x20W montowane na stałe do tablicy lub do ściany (dołączenie kabla sygnałowego umożliwiającego podłączenie źródła dźwięku w odległości do 10m) - Oprogramowanie dołączone do tablicy: Posiadające bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). Projektor szerokokątny minimalne wymagania: - Technologia projekcji: 3LCD lub DLP - Rozdzielczość natywna: 1024x768 (XGA) - Proporcje obrazu: 4:3 - Kontrast: min. 10 000:1. - Jasność: min. 3100 ANSI - Żywotność lampy [godz]: min. 4000 w trybie normalnym - Współczynnik projekcji: max. 0.7 : 1 - Wejścia: min. 1 x HDMI oraz - Ceryfikaty - Zgodność z RoHs. - Gwarancja: na projektor min. 3 lata (gwarancja europejska) na lampę min. 36 miesięcy lub min. 1000 godzin. - Dodatkowe okablowanie: HDMI 10m oraz kabel zasilający do projektora 10 m Uchwyt do projektora: - uchwyt: uchwyt naścienny dostosowany do projektora krótkoogniskowego. - materiał wykonania: - Odległość projektora od ściany płynnie regulowana: dostosowana do zaproponowanego projektora przez wykonawcę - Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu: min. +/- 32 ° - Możliwość regulacji pochylenia na boki: min. +/- 32 ° - Maksymalne obciążenie: do 10 kg - Wykonany: ze stopu aluminium - Kolor: biały - Kompatybilny z zaoferowanym projektorem przez wykonawcę 81 drukarka Sztuka 1 - Rodzaj drukarki: 3D - Obszar roboczy: min. 200 x 200 x 200 mm - Rozdzielczości warstw: min. zakres 40-400 mikronów - Średnica materiału: 1-1.75 mm - Wymiar dyszy: 03-0.4 mm - Dokładność kroku osi X/Y: min. 12.5 mikronów - Dokładność kroku osi Z: min. 4 mikrony - Maks. prędkość druku: ~ 80-100 mm/s - Max. temp. Głowicy: min. 310° C - Max. temp. Stołu: min. 100° C - Wyświetlacz: graficzny min. 120×60 - Zasilacz: w zestawie - Zdolność przyłączeniowa: Karta SD, USB - Oprogramowanie: dołączone dedykowane oprogramowanie - Obsługiwane typ plików: min. .stl, .obj, - Obsługiwane systemy: Windows XP, Windows Vista, - Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS, Linux 82 laptop sztuka 15 - Procesor: osiągający minimum 970 pkt. w rankingu procesorów (Passmark CPU Mark) zamieszczonego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Liczba rdzeni procesora: min. 2 - Wielkość pamięci RAM (MB): min. 4 GB - Pojemność dysku twardego (GB): min. 500 GB HDD lub min. 120 GB SSD - Rodzaj dysku: HDD lub SSD - Rodzaj karty graficznej: grafika zintegrowana - Napęd optyczny: Nagrywarka DVD-RW +/- DL - Wielkość matrycy: 15,6 cali - Rozdzielczość matrycy: HD, 16:9, LED - System operacyjny: Windows min. wersja 8. PL lub równoważne - Dźwięk: Głośniki stereo lub mono - Rodzaje wyjść / wejść: Gniazdo słuchawkowe oraz mikrofonowe, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x LAN, Czytnik kart pamięci, HDMI, VGA, - Kamera - Klawiatura: polska klawiatura numeryczna - Gwarancja: min. 24 miesiące - torba na laptopa: torba pasująca do zaproponowanego laptopa przez dostawcę - myszka: bezprzewodowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: PRACOWNIA CHEMICZNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa wyposażenia j.m. ilość Specyfikacja opis Aparat Hofmana – zestaw demonstracyjny zestaw 1 Zbudowany z trzech połączonych ze sobą na zasadzie naczyń połączonych, pionowych cylindrów (szklanych), wśród których środkowy jest otwarty, a oba boczne wyposażone w elektrody, u wylotu posiadają zawory zamykające. Całość umieszczona na statywie. Przyrząd dostarczany z zasilaczem. Wymiary: Wysokość cylindra 43cm Wysokość całkowita 55cm modele atomu 3d sztuka 1 Wszechstronny model budowy atomu może być wykorzystany do demonstracji formowania jonów, wyjaśnienia pojęcia elektronowych orbitali energetycznych oraz wiązań chemicznych. Model budowy atomu może być wykorzystany do demonstracji formowania jonów, wyjaśnienia pojęcia elektronowych orbitali energetycznych oraz wiązań chemicznych. Model atomu - pomoc dydaktyczna przedstawia orbity elektronowe w postaci chmur elektronów, a nie standardowej siatki eliptycznej. Model wykonany ze sprężystej pianki. Wymiary: Średnica atomu: 30cm . Wysokość modelu: 42cm Modele atomów – zestaw poszerzony zestaw 1 Zestaw zawiera 192 elementy, umożliwiające budowę bardzo szerokiej gamy struktur. W zestawie znajdują się modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale oraz 3 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe).Atomy pierwiastków reprezentowane są przez kolorowe kule z otworami a wiązania- przez łączniki 4 różnych rodzajów; tym samym zestaw do konstrukcji modeli pozwala na zaakcentowanie różnorodności wiązań ze względu na ich naturę. Tablice dydaktyczne z chemii zestaw 1 Zestaw 22 plansz dydaktycznych w formacie 50×70cm z dziedziny chemii. Zestaw plansz dydaktycznych w formacie 50×70cm o następujących tytułach: 1. Podstawowy sprzęt laboratoryjny 2. Podstawowe szkło laboratoryjne 3. Piktogramy ostrzegawcze na opakowaniach odczynników chemicznych 4. Materiały 5. Zmiany stanów skupienia 6. Dwuatomowe cząsteczki pierwiastków 7. Uzgadnianie równań 8. Budowa atomu 9. Izotopy wodoru 10. Podział drobin 11. Wiązania chemiczne 12. Przenikliwość promieniowania 13. Podział przemian jądrowych 14. Zabarwienie wskaźników w zależności od pHroztworu 15. Kwasy 16. Wodorotlenki 17. Sole 18. Metody otrzymywania soli 19. Szereg aktywności metali 20. Tabela rozpuszczalności wodorotlenków isoli 21. Odmiany alotropowe węgla 22. Podział węglowodorów Chemiczne memory – atom i cząsteczka zestaw 5 Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów drewnianych. Elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Gra wzorowana na tradycyjnej grze „MEMORY” Chemiczne memory – chemia i żywność zestaw 5 Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów drewnianych. Elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Gra wzorowana na tradycyjnej grze „MEMORY” Chemiczne memory – kwasy i zasady zestaw 5 Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów drewnianych. Elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Gra wzorowana na tradycyjnej grze „MEMORY” Chemiczne memory – pochodne węglowodorów zestaw 5 Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów drewnianych. Wielobarwne elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Gra wzorowana na tradycyjnej grze „MEMORY” Chemiczne memory – substancje chemiczne i ich właściwości zestaw 5 Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów drewnianych. Elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Gra wzorowana na tradycyjnej grze „MEMORY” Chemiczne memory – węgiel i jego związki zestaw 5 Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów drewnianych. Elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Gra wzorowana na tradycyjnej grze „MEMORY” Klasowy zestaw atomów do budowy cząsteczek wraz z tablicą Empiro zestaw 1 Zawartość zestawu: • 20 atomów koloru czarnego • 20 atomów koloru czerwonego • 20 atomów koloru białego • 10 atomów koloru niebieskiego • 10 atomów koloru zielonego • 10 atomów koloru żółtego • 50 wiązań • 1 metalowa tablicę o wymiarach 55x55cm do przechowywania elementów zestawu • 2 jądra atomowe; jedno o średnicy 18cm i jedno o średnicy 13cm • 8 powłok elektronowych (na jedno jądro można użyć do 4 powłok) • 20 protonów, 20 elektronów i 20 neutronów (elementy magnetyczne na dołączoną tablicę; każdy element ma ponad 2,5cm średnicy) • instrukcja wraz z ćwiczeniami Filmy dydaktyczne – otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków cz. I zestaw 1 Filmy: - DP1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie - 7' 00" - DP2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości - 5' 20" - DP3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości - 6' 50" - DP4 Elektroliza wody - 4' 20" - DP5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 2' 50" - DP6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8'20" - DP7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości - 9'30" - DP8 Badanie właściwości kwasu azotowego - 5' 20" - DP9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości - 4' 30" - DP 10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości-12'30 Filmy dydaktyczne – otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków cz. II zestaw 1 Filmy: - DPl1 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali -10'00" - DPl2 Otrzymywanie i właściwości amoniaku - 2'30" - DPl3 Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości -10'20" - DPl4 Reakcje kwasów z zasadami - 8'30" - DPl5 Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych - 7'30" - DP16 Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości - 6'00" - DPl7 Otrzymywanie i badanie właściwości etenu - 3'50" - DP18 Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości - 6'30" - DP19 Wykrywanie alkoholu - 8'20" - DP2O Otrzymywanie mydła - 10'10" Filmy dydaktyczne – otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków cz. III zestaw 1 Filmy: - DP21 Badanie napięcia powierzchniowego - 9' 30" - DP22 Reakcje estryfikacji - 6'40" - DP23 Badanie składu produktów spożywczych - 13'50" - DP24 Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych - 10'00" - DP25 Badanie składu chemicznego białek - 10'00" - DP26 Badanie właściwości białek - 12'00" - DP27 Badanie składu chemicznego cukrów - 6'00" - DP28 Badanie właściwości celulozy - 12'20" - DP29 Rozróżnianie tworzyw sztucznych - 3'50" - DP3O Wiązania chemiczne - 14'30" Filmy dydaktyczne – właściwości pierwiastków i związków chemicznych zestaw 1 Filmy: - FP1 Rozdzielanie roztworów przez destylację -7'00" - FP2 Rozdzielanie mieszanin przez sączenie - 8'00" - FP3 Badanie rozpuszczalności substancji - 12'00" - FP4 Właściwości fizyczne pierwiastków - 10'30" - FP5 Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym - 9'00" - FP6 Główne tendencje zmian w układzie okresowym - 9'00" - FP7 Historia odkryć pierwiastków - 6' 00" - FP8 Krystalizacja - 6'00" - FP9 Fizykochemiczne właściwości wody - 6' 30" - FP1O Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych - 8' 30" Filmy dydaktyczne – wybrane zagadnienia z chemii. Encyklopedia podst.haseł chem. zestaw 1 Filmy: - WP1 Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii - 8'30" - WP2 Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych - 7'00" - WP3 Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych - 6' 00' - WP4 Budowa atomu - 5' 20" - WP5 Układ okresowy pierwiastków - 16' 20" - WP6 Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli - 7'10" - WP7 Elektroliza - 6' 20" - WP8 Korozja - 6' 50" - WP9 Budowa cząsteczek węglowodorów pochodnych węglowodorów - 10'10" - WPl1 Na czym polega mycie i pranie? - 5'30" - WPl2 Modelowanie równań reakcji estryfikacji - 7'00" - WPl3 Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów - 4'40" - WPl4 Struktura białka - 7'30" - WPl5 Budowa skrobi i jej właściwości - 5'00" Filmy dydaktyczne – najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych zestaw 1 Filmy: - ZP1 Zastosowanie azotu i jego związków - 6'00" - ZP2 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas solny - 9'40" - ZP3 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy - 6'45" - ZP4 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas azotowy - 6'20" - ZP5 Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców i berylowców - 10'00" - ZP6 Świat soli - 7'40" - ZP7 Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie - 17'10" - ZP8 Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie - 9'00" - ZP9 Produkcja szkła - 9'20" - ZP1O Wielki piec - 5'00" - ZP11 Zastosowanie metanu - 3'55" - ZP12 Przeróbka ropy naftowej - 5'55" - ZPl3 Fermentacja alkoholowa - 5'20" - ZP14 Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów - 7'00" - ZPl5 Produkcja margaryny - 6'50" Filmy dydaktyczne – ochrona środowiska I zestaw 1 Filmy: - OP1 Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza 12'00" - OP2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - 7'00" - OP3 Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy 9'00" - OP4 Występowanie i rola wody w przyrodzie -7'00" - OP5 Oczyszczanie wody - 7'00" - OP6 Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki- 13'00" - OP7 Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby 10'00" - OP8 Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat 9'00" - OP9 Skutki rozwoju motoryzacji - 8'00" - OP10 Katastrofy ekologiczne - 11'00" Filmy dydaktyczne – ochrona środowiska II zestaw 1 Filmy: - OS11 Twardość wody, sposoby jej usuwania - 9`00`` - OS12 Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska -10`00`` - OS 13 Biologiczne znaczenie tłuszczów - 10`30`` - OS 14 Etapy przemysłowej produkcji papieru -10`30`` - OS15 Utylizacja odpadów - 10`00`` - OS16 Pierwiastki biogeniczne - 6`30`` - OS17 Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie 8`30`` - OS18 Promieniowanie jądrowe - sposoby wykorzystania - 6`30`` - OS19 Gaz zwany ozonem - 5`30`` - OS20 Naturalne substancje toksyczne w żywności 9`30`` Filmy dydaktyczne chemia A – ochrona środowiska cz. I zestaw 1 Filmy: - OS1 Smog kwaśny i fotochemiczny - 6'00" - OS2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - efekt cieplarniany - 5' 00" - OS3 Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy 7'00" - OS4 Właściwości wody i jej zasoby - 7'00" - OS5 Rodzaje wód w Polsce - 8'00" - OS6 Chemia kwaśnych deszczy - 13'`00" - OS7 Chemiczne skażenie gleby - 14' 00" - OS8 Węgiel kamienny i brunatny - skutki nadmiernej eksploatacji złóż - 9'`00" - OS9 Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi - 12'00" - OS10 Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych 11'00" Filmy dydaktyczne chemia B – ochrona środowiska cz. II zestaw 1 OS11 Twardość wody, sposoby jej usuwania - 9`00`` - OS12 Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska -10`00`` - OS 13 Biologiczne znaczenie tłuszczów - 10`30`` - OS 14 Etapy przemysłowej produkcji papieru -10`30`` - OS15 Utylizacja odpadów - 10`00`` - OS16 Pierwiastki biogeniczne - 6`30`` - OS17 Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie 8`30`` - OS18 Promieniowanie jądrowe - sposoby wykorzystania - 6`30`` - OS19 Gaz zwany ozonem - 5`30`` - OS20 Naturalne substancje toksyczne w żywności 9`30`` Filmy dydaktyczne chemia C – doświadczenia chemiczne zestaw 1 Filmy: DS1 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks 10`20`` - DS2 Właściwości benzenu - 11`00`` - DS3 Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych - 19`50`` - DS4 Reakcje charakterystyczne fenoli - 13`40`` - DSS Otrzymywanie i właściwości aldehydów - 11`30`` - DS6 Otrzymywanie i właściwości ketonów - 11`30`` - DS7 Aminy - 12`30`` - DS8 Odróżnianie glukozy od fruktozy - 6`40`` - DS9 Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru - 5`50`` - D510 Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji 10`00`` Filmy dydaktyczne chemia D – właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych zestaw 1 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PIERWIASTKÓW I ZWIĄZICÓW CHEMICZNYCH - FS1 Szybkość reakcji i równowaga chemiczna -10`00`` - FS2 Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krystalizacji - 6`30`` - FS3 Stężenia roztworów - 8`30`` - FS4 Dysocjacja -10`00`` - FS5 Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie okresowym - 8`30`` WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII - WS1 Alotropia pierwiastków chemicznych - 6`00`` - WS2 Wiązania chemiczne - 11`30`` - WS3 Kataliza i katalizatory - 10`30`` - WS4 Dyfuzja, osmoza, koloidy - 11`00`` - WS5 Elektroliza - 8`00 Edurom – pakiet Chemia dla gimnazjum zestaw 1 Program w wersji sieciowej, przeznaczonej dla szkolnych pracowni komputerowych Zestaw (tablica interaktywna, projektor,laptop z oprogramowaniem, wizualizer, kamera) zestaw 1 Zestaw minimalne wymagania: Tablica interaktywna: - Technologia pozycjonowania: IR (pozycjonowanie w podczerwieni) można obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem. - Obszar interaktywny: od 77 do 85 cali - Wymiar zewnętrzny: od 78 do 88 cali - Format: 4:3. - Rodzaj powierzchni: suchościeralna, magnetyczna matowa, porcelanowa lub ceramiczna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy - Paski skrótów: po obu stronach tablicy - Zasilanie: poprzez port USB - Tempo śledzenia sygnału: 3ms - 12 ms. - Precyzja dotyku: max. ± 3 mm - Kompatybilna z system operacyjnym: WindowsXP/Vista/7/8/10, Mac, Linux. - Funkcja muli-touch: jednoczesna praca min. 8 osób - Technologia rozpoznawania gestów multi gesture - Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników - Aktywna półka na pisaki – 3 kolory pisaków oraz gumka, - Kabel USB do podłączenia tablicy: min. 6 m - Zestaw montażowy: naścienny - Certyfikaty produktu: CE, ROHS. - Gwarancja: min. 5 lat na tablicę - Głośniki: min. 2x20W montowane na stałe do tablicy lub do ściany (dołączenie kabla sygnałowego umożliwiającego podłączenie źródła dźwięku w odległości do 10m) - Oprogramowanie dołączone do tablicy: Posiadające bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). Projektor szerokokątny minimalne wymagania: - Technologia projekcji: 3LCD lub DLP - Rozdzielczość natywna: 1024x768 (XGA) - Proporcje obrazu: 4:3 - Kontrast: min. 10 000:1. - Jasność: min. 3100 ANSI - Żywotność lampy [godz]: min. 4000 w trybie normalnym - Współczynnik projekcji: max. 0.7 : 1 - Wejścia: min. 1 x HDMI oraz - Ceryfikaty - Zgodność z RoHs. - Gwarancja: na projektor min. 3 lata (gwarancja europejska) na lampę min. 36 miesięcy lub min. 1000 godzin. - Dodatkowe okablowanie: HDMI 10m oraz kabel zasilający do projektora 10 m Uchwyt do projektora: - uchwyt: uchwyt naścienny dostosowany do projektora krótkoogniskowego. - materiał wykonania: - Odległość projektora od ściany płynnie regulowana: dostosowana do zaproponowanego projektora przez wykonawcę - Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu: min. +/- 32 ° - Możliwość regulacji pochylenia na boki: min. +/- 32 ° - Maksymalne obciążenie: do 10 kg - Wykonany: ze stopu aluminium - Kolor: biały - Kompatybilny z zaoferowanym projektorem przez wykonawcę Kamera: - zoom optyczny: min. 50x - zoom cyfrowy: min. 150 x - jakość nagrywania filmów: min. Full HD - format nagrywania: min. AVCHD, MP4 - format nośnika: SD, SDHC, SDXC - złącza: USB 2.0, cyforwe wyjście HDMI (mini) wyjście AV - ogniskowa obiektywu zakres minimalny: 2.1 – 90 mm - akcesoria: zasilacz, kabel USB, akumulator, kabel HDMI mini - minimalne oświetlenie: 4 luks - ekran dotykowy: min. 2,7 cala - gwarancja: min. 24 miesiące Wizualizer: - matryca: min. 5 Mpx - typ głowicy: gęsia szyjka - oświetlenie: LED - zasilanie: poprzez USB - gwarancja: min. 24 miesiące Laptop: - Procesor: osiągający minimum 3000 pkt. w rankingu procesorów (Passmark CPU Mark) zamieszczonego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Liczba rdzeni procesora: min. 2 - Wielkość pamięci RAM (MB): min. 4 GB - Pojemność dysku twardego (GB): min. 240 GB SSD - Rodzaj dysku: SSD - Rodzaj karty graficznej: grafika zintegrowana - Napęd optyczny: Nagrywarka DVD-RW +/- DL - Wielkość matrycy: 15,6 cali - Rozdzielczość matrycy: HD, 16:9, LED - System operacyjny: Windows min. wersja 8. PL - Pakiet biurowy: Microsoft Office wersja edukacyjna licencja wieczysta lub równoważne - Dźwięk: Głośniki stereo lub mono - Rodzaje wyjść / wejść: Gniazdo słuchawkowe oraz mikrofonowe, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x LAN, Czytnik kart pamięci, HDMI, - Kamera - Klawiatura: polska klawiatura numeryczna - Gwarancja: min. 24 miesiące - torba na laptopa: torba pasująca do zaproponowanego laptopa przez dostawcę - myszka: bezprzewodowa DVD sztuka 1 - Obsługiwane formaty płyt: min. CD , CD-R , CD-RW , DVD , DVD-R , DVD-RW , DVD+R , DVD+RW , VCD - Sposób podawania płyty: Szuflada - Obsługiwane formaty plików: min. mpg, mpeg, mp4, avi - Obsługiwane standardy audio: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA - Obsługiwane kodeki video: min. MPEG2, MPEG1, DivX Ultra - Złącza: HDMI, USB, Drukarka sztuka 1 - Rodzaj drukarki: 3D - Obszar roboczy: min. 200 x 200 x 200 mm - Rozdzielczości warstw: min. zakres 40-400 mikronów - Średnica materiału: 1-1.75 mm - Wymiar dyszy: 03-0.4 mm - Dokładność kroku osi X/Y: min. 12.5 mikronów - Dokładność kroku osi Z: min. 4 mikrony - Maks. prędkość druku: ~ 80-100 mm/s - Max. temp. Głowicy: min. 310° C - Max. temp. Stołu: min. 100° C - Wyświetlacz: graficzny min. 120×60 - Zasilacz: w zestawie - Zdolność przyłączeniowa: Karta SD, USB - Oprogramowanie: dołączone dedykowane oprogramowanie - Obsługiwane typ plików: min. .stl, .obj, - Obsługiwane systemy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS, Linux Laptop z oprogramowaniem sztuka 12 - Procesor: osiągający minimum 3000 pkt. w rankingu procesorów (Passmark CPU Mark) zamieszczonego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Liczba rdzeni procesora: min. 2 - Wielkość pamięci RAM (MB): min. 4 GB - Pojemność dysku twardego (GB): min. 240 GB SSD - Rodzaj dysku: SSD - Rodzaj karty graficznej: grafika zintegrowana - Napęd optyczny: Nagrywarka DVD-RW +/- DL - Wielkość matrycy: 15,6 cali - Rozdzielczość matrycy: HD, 16:9, LED - System operacyjny: Windows min. wersja 8. PL - Pakiet biurowy: Microsoft Office wersja edukacyjna licencja wieczysta lub równoważne - Dźwięk: Głośniki stereo lub mono - Rodzaje wyjść / wejść: Gniazdo słuchawkowe oraz mikrofonowe, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x LAN, Czytnik kart pamięci, HDMI, - Kamera - Klawiatura: polska klawiatura numeryczna - Gwarancja: min. 24 miesiące - torba na laptopa: torba pasująca do zaproponowanego laptopa przez dostawcę - myszka: bezprzewodowa mikroskop cyfrowy z USB sztuka 12 Mikroskop: - Rozdzielczość sensora: min. 2 MP - Fizyczny rozmiar sensora: min. 4,73x3,52 mm - Przekątna sensora: 1/3,2 - Źródło oświetlenia: LED - Obiektywy: min. 4x,10x,40x - Okulary: WF 10x/16 - Regulacja ostrości: mikro / makro - Oświetlenie: przechodzące i odbite - Głowica: mono - Rewolwer obiektywowy: min. trzygniazdowy - Mechanizm przesuwu preparatu: tak - Technika obserwacji: jasne pole - klasa optyki: achromatyczna - Gwarancja: 24 miesiące Kamera do mikroskopu: - Typ: cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa - Sensor, kamera: CMOS - Typ sensora: kolorowa - Rozdzielczość sensora: min. 2 MP - Rozmiar piksela: min.2,8 mikronów - Fizyczny rozmiar sensora: pasujące do mikroskopu zaproponowanego przez oferenta - Interfejs danych: min. USB 2.0 - Parametry zasilania: USB 5V - Zakres spektralny: 380 - 650 nm - Format zapisu video / zdjęć: min. *avi / *jpg - Wielkość piksela: max. 2.8 x 2.8 µm - Zakres dynamiki: 71 dB - Przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B - Średnica montażu w tubusach: pasujące do mikroskopu zaproponowanego przez oferenta - Obudowa: Metalowa - Oprogramowanie: dedykowane do zaproponowanej kamery - Gwarancja: 24 miesiące telewizor sztuka 1 - Ekran: min. 55 cali max. 65 cali - Rozdzielczość: Full HD, 1920 x 1080 - Funkcje: Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, USB - nagrywanie, - Złącza: HDMI x3, USB x2 - Aplikacje Smart TV: Facebook, Twitter, Youtube - Pobór mocy (tryb włączenia): max. 70 W - Moc głośników: min. 2x10 W - Gwarancja: min. 24 miesiące
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30236000-2, 32000000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 25,00
termin realizacji zamówienia 10,00
klauzule społeczne - zatrudnianie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Załączone dokumenty
  SIWZ pracownie . (87.8kB) pobierz    
  załącznii nr 1 do SIWZ (178.2kB) pobierz    
  Zapytanie Nr 1 (1.9MB) pobierz    

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2018-01-08 14:20:42, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:21:00, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2018-01-08 14:26:39, Ostatnia zmiana: 2018-01-18 08:59:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 402