Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia » dot. wykonania podstrony internetowej Wersja do druku

dot. zapytania ofertowego na wykonanie podstrony internetowej do strony głównej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na potrzeby projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach

Znak sprawy: PCE.341.15.PRACOWNIE.2017                                                             Lubań dnia 06.11.2017 r.

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa / Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podstrony internetowej do strony głównej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci                            i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”.

I opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstrony internetowej do strony głównej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”. Projekt jest realizowany z Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Infrastruktura szkół podstawowych  i gimnazjalnych, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  


Opis strony:

 

Podstrona do strony głównej (www.pceluban.pl ) powinna zawierać:

 

- Tekst wprowadzający, krótką informację o projekcie i jego realizacji

- Informacje o projekcie, jego celach, budżecie oraz planie projektu

- Dane kontaktowe biura projektu oraz instytucji powiązanych

- na stronie muszą się znajdować loga – znaki Funduszu Europejskich, Unii Europejskiej, herb województwa, logo projektu, logo powiatu, logo jednostki realizującej projekt.

 

Możliwość dodawania informacji w ramach aktualizacji podstrony.

 

 

Termin wykonania zamówienia – do 30 listopada 2017 r.

 

Tło materiałów promocyjnych w kolorze złotym.

 

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów muszą być zgodne z opisem Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Podręcznik ten jest dostępny na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz na stronie www.rpo.dolnyslask.pl   oraz Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra rozwoju i Finansów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek , do czasu zaakceptowania.

 

 

II Przygotowanie oferty

Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na Formularzu oferty w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7 do dnia 13.10.2017 r. do godz. 15:00, tel/fax 756455340 , email sekretariatpce@interia.pl

Do formularza oferty należy dołączyć wypełniony formularz cenowy.

W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

 

III Kontrakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Monika Bernacka tel. 756455340

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może się ubiegać dostawca, który:

 

posiada doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.

 

V. Kryteria wyboru

100% - cena

 

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

Załączone dokumenty
  strona www projektu (1.9MB) pobierz    

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-11-06 13:04:26, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:04:44, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-11-06 13:08:31, Ostatnia zmiana: 2017-11-07 08:43:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 222